top of page

PLASTIC… IS… EVERYWHERE

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


By 2040, plastic production is set to double, with plastic pollution expected to triple.


Plastic pollution is an environmental crisis rooted in the imbalance between the volume of plastic produced and used, and the world's ability to manage that volume as waste. This imbalance results in significant amounts of plastic ending up in the environment each year, with a devastating portion ending up in the oceans. Mismanaged plastic waste poses a significant threat to global ecosystems and, by extension, human well-being.


In 2023, the volume of plastic waste will surpass the capacity of waste systems to manage it on July 28th.


By tracking this date, we can more clearly define and understand the problem, holding governments, businesses, and individuals accountable for their contribution.


Thankfully, there is good news and positive progress. Global negotiators are working to establish a Plastic Treaty, with a legally binding agreement expected by the end of 2024 to reset the course of the plastic pollution crisis.


Time for Action


Together, we can work towards reducing plastic production and use, improving viable waste management systems, promoting sustainable alternatives, and pushing for policy changes to combat plastic pollution and protect our oceans, environment, and the well-being of future generations. In 2023, an astounding 43% of produced and used plastic is mismanaged as waste, likely ending up in Earth's air, water, or soil, equating to 68,642,999 tons of additional plastic waste in nature this year.


The UN Plastic Treaty is a once-in-a-lifetime opportunity to ignite global action against plastic pollution. However, to achieve this, the treaty must be adequately scoped, negotiated, ratified, and enforced with high ambition. Anything less is not an option.


To this end, the following must happen:


RECOMMENDATION 1

Global plastic production must be capped and gradually reduced. Despite current pledges and waste management capacity increases, planned production increases will result in plastic pollution tripling by 2040. This trajectory is unacceptable, and production capacity capping is necessary to reduce plastic pollution over time.


RECOMMENDATION 2

Plastics not designed for circular use must be phased out. Circular economy solutions, applied at scale, can reduce annual volumes of plastic pollution by at least 80% by 2040 compared to business-as-usual.


RECOMMENDATION 3

Each consumer needs to take specific steps to reduce their plastic use.

Consumers can significantly contribute by limiting the use of single-use plastics, opting for reusable products, and supporting eco-friendly brands. By making conscious choices, we can create substantial pressure to change current production and consumption models.


RECOMMENDATION 4

Governments and businesses must be held accountable through mandatory disclosure and reporting.

For instance, businesses must shift from disclosing the amount of their waste input (e.g., "100% of our plastics are recyclable") to disclosing the output of their waste and its fate (e.g., "27% of our plastic is mismanaged and ends up in the environment").


/


NHỰA… Ở… KHẮP MỌI NƠI


Vào năm 2040, sản xuất nhựa sẽ tăng gấp đôi, với lượng ô nhiễm nhựa dự kiến sẽ tăng gấp ba


Ô nhiễm nhựa là một cuộc khủng hoảng môi trường – một cuộc khủng hoảng có nguồn gốc từ sự mất cân đối giữa lượng nhựa được sản xuất và sử dụng với khả năng quản lý của thế giới đối với những lượng nhựa này khi chúng trở thành rác thải.


Sự mất cân đối này dẫn đến một lượng lớn nhựa hàng năm rơi vào môi trường, với một phần đáng kể rơi vào đại dương. Rác thải nhựa không được quản lý là mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái toàn cầu và do đó, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


Trong năm 2023, lượng rác thải nhựa sẽ vượt quá khả năng xử lý của hệ thống trên thế giới vào ngày 28 tháng 7.


Việc theo dõi ngày này giúp chúng ta hiểu rõ và định nghĩa vấn đề một cách rõ ràng hơn, đồng thời yêu cầu chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân chịu trách nhiệm về vai trò của họ trong việc góp phần vào vấn đề này.


Chúng ta cũng cần hỗ trợ nỗ lực ngăn chặn dòng nhựa vào các hệ sinh thái tự nhiên và may mắn thay, có tin tức tốt lành và tiến triển tích cực trong vấn đề này. Các nhà đàm phán toàn cầu hiện đang làm việc để thiết lập một Hiệp định Nhựa, với một thỏa thuận có tính pháp lý ràng buộc dự kiến được hoàn thành vào cuối năm 2024, sẽ thay đổi hướng đi của cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa.


Đã đến lúc hành động


Cùng nhau, chúng ta có thể làm việc để giảm sản xuất và sử dụng nhựa, cải thiện hệ thống quản lý chất thải hiệu quả, thúc đẩy các giải pháp bền vững và đẩy mạnh các thay đổi chính sách để chống lại ô nhiễm nhựa, bảo vệ đại dương, môi trường và sức khỏe thế hệ tương lai.


Năm 2023, số lượng nhựa sản xuất và sử dụng không được quản lý đúng cách lên tới 43%, có khả năng rơi vào không khí, nước hoặc đất của Trái Đất. Điều này có nghĩa là 68.642.999 tấn rác thải nhựa sẽ kết thúc trong tự nhiên năm nay.

Hiệp định Nhựa của Liên Hợp Quốc đại diện cho một cơ hội một lần trong đời để khơi dậy hành động toàn cầu chống lại ô nhiễm nhựa. Tuy nhiên, để đạt được điều này, hiệp định phải được xác định phạm vi, đàm phán, phê chuẩn và thực thi với mức độ tham vọng cao. Bất kỳ điều gì ít hơn đều không phải là lựa chọn.


Để đạt được mục tiêu này, các điều sau phải xảy ra:


KHUYẾN NGHỊ 1

Sản xuất nhựa toàn cầu phải được hạn chế và giảm dần.

Mặc dù có các cam kết hiện tại và sự tăng cường khả năng quản lý chất thải, nhưng việc tăng sản xuất dự kiến sẽ dẫn đến việc ô nhiễm nhựa tăng gấp ba lần vào năm 2040. Hành trình này là không thể chấp nhận được, và việc hạn chế khả năng sản xuất là cần thiết để giảm ô nhiễm nhựa theo thời gian.


KHUYẾN NGHỊ 2

Các loại nhựa không được thiết kế cho việc sử dụng tuần hoàn phải được loại bỏ dần.

Các giải pháp kinh tế tuần hoàn, khi được áp dụng quy mô lớn, có thể giảm hàng năm số lượng ô nhiễm nhựa ít nhất 80% vào năm 2040 so với kinh doanh như bình thường.


KHUYẾN NGHỊ 3

Mỗi người tiêu dùng cần thực hiện các bước cụ thể để giảm sử dụng nhựa.

Người tiêu dùng có thể góp phần đáng kể bằng cách hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, chọn các sản phẩm tái chế và tái sử dụng, và ủng hộ các thương hiệu thân thiện với môi trường. Bằng cách thực hiện các lựa chọn có ý thức, chúng ta có thể tạo ra một sức ép lớn để thay đổi các mô hình sản xuất và tiêu dùng hiện tại.


KHUYẾN NGHỊ 4

Chính phủ và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm thông qua việc tiết lộ và báo cáo bắt buộc.

Doanh nghiệp, ví dụ, phải chuyển từ tiết lộ lượng chất thải đầu vào của họ (ví dụ: “100% nhựa của chúng tôi có thể tái chế”) sang tiết lộ lượng chất thải đầu ra và số phận của chúng (ví dụ: “27% nhựa của chúng tôi không được quản lý và kết thúc trong môi trường”).
10 views

Comments


bottom of page