top of page

CHƯƠNG TRÌNH "LẠI ĐÂY TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI SỐNG XANH" 

LAIDAY ECO-EDUCATION PROGRAMS: DRIVING ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS IN ASIA

Ô nhiễm nhựa và các hoạt động không bền vững đã và đang tạo ra những thách thức không nhỏ cho môi trường và cộng đồng Châu Á của chúng ta. Tại Lại đây Refill, chúng mình cam kết đưa ra giải pháp thích hợp cho những vấn đề này thông qua các Chương trình Giáo dục Sinh thái phù hợp với bối cảnh Châu Á hiện nay. Những chương trình này được chúng mình lập ra với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng và các doanh nghiệp trong khu vực. Với những hội thảo mang tính tương tác và giáo dục chúng mình cung cấp sẽ giúp các cá nhân và tổ chức có cái nhìn sáng suốt hơn trong việc đưa ra những lựa chọn có lợi cho hành tinh của chúng ta.

 

NỘI DUNG HỘI THẢO:

 

Tìm hiểu ô nhiễm nhựa:

 • Nhận thức hậu quả của ô nhiễm nhựa đối với sinh vật biển, động vật hoang dã và hệ sinh thái ở Châu Á.

 • Chia sẻ thống kê và dữ liệu đáng báo động về quy mô rác thải nhựa và những tác động lâu dài của ô nhiễm nhựa đối với môi trường trong khu vực.

 • Hiểu rõ khái niệm vòng đời của nhựa và tác động của nó đối với ô nhiễm ở Châu Á.

 

Tái chế và quản lý chất thải:

 • Nhấn mạnh tầm quan trọng của các hoạt động phân loại và tái chế chất thải phù hợp trong bối cảnh châu Á.

 • Giải thích các quy trình tái chế tại địa phương và giá trị của việc tái chế trong việc bảo tồn các nguồn tài nguyên quý giá.

 • Hướng dẫn cách quản lý chất thải hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia.

 

Thực hành bền vững:

 • Giới thiệu các thói quen sống bền vững và lợi ích của lối sống bền vững đối với môi trường và hạnh phúc cá nhân trong bối cảnh cuộc sống của người châu Á hiện nay.

 • Chia sẻ các mẹo hiệu quả để giảm tiêu thụ nhựa trong cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả ở nhà và nơi làm việc, tập trung giải quyết tại địa phương.

 • Giới thiệu các lựa chọn thay thế bền vững hơn thay cho nhựa sử dụng một lần và bao bì đóng gói phù hợp với thị trường châu Á.

 

Kết nối cộng đồng:

 • Chia sẻ các chiến lược hiệu quả để thu hút và huy động các cộng đồng tại địa phương ở Châu Á cùng nhau chống lại ô nhiễm nhựa.

 • Khuyến khích tổ chức các hoạt động dọn dẹp trong cộng đồng và các chiến dịch nâng cao nhận thức bảo tồn môi trường.

 • Vận động xây dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp và tổ chức tại địa phương để thúc đẩy các hoạt động bền vững trên toàn khu vực.

 

Doanh nghiệp bền vững:

 • Làm nổi bật vai trò quan trọng trong việc chống ô nhiễm nhựa và thúc đẩy sự bền vững của các doanh nghiệp ở châu Á.

 • Hướng dẫn cách phát triển các chính sách và hoạt động thân thiện với môi trường phù hợp với giá trị và văn hóa người châu Á trong doanh nghiệp.

 • Giới thiệu các trường hợp điển hình của các công ty châu Á đã thành công trong hoạt động bền vững của họ.

 

Đổi mới sinh thái:

 • Khám phá các giải pháp và công nghệ tiên tiến được phát triển riêng cho thị trường châu Á giúp giảm lượng rác thải nhựa.

 • Trưng bày các sản phẩm thân thiện với môi trường và các lựa chọn thay thế bao bì nhựa phù hợp với cơ sở người tiêu dùng đa dạng của người châu Á.

 • Khuyến khích tinh thần kinh doanh và hợp tác trong bối cảnh đổi mới sinh thái để thúc đẩy thay đổi tích cực ở châu Á.

 

Thời lượng chương trình: tổng cộng 6 giờ (1-2 giờ/buổi)

Định dạng: Online hoặc Kết hợp giữa online và offline

 

Chương trình Giáo dục Sinh thái từ Lại đây luôn chào đón những cá nhân, hội nhóm và doanh nghiệp có đam mê với sự bền vững. Hãy tham gia cùng chúng mình để có thể nâng cao kiến thức hơn về môi trường, từ đó có những thay đổi tích cực và đóng góp vào một tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người. Cùng nhau, chúng ta hãy tạo ra những lợi ích lâu dài cho môi trường nhé. 

 

Các Chương trình Giáo dục Sinh thái Lại đây được tạo ra với mục đích trang bị cho các cá nhân và tổ chức ở Châu Á kiến thức và công cụ để đưa ra các quyết định có ý thức hơn đến môi trường. Bằng cách nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa, cách tái chế và các hoạt động bền vững trong bối cảnh châu Á, chúng mình mong muốn truyền cảm hứng về một tương lai xanh hơn, bền vững hơn cho các thế hệ mai sau. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra những khác biệt to lớn và gìn giữ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

 

Hãy tham gia cùng chúng mình trong hành trình hướng tới một Châu Á sạch hơn, xanh hơn và bền vững hơn nhé. Cùng nhau, chúng ta có thể mang lợi những ích lợi tích cực cho môi trường và truyền lại ý thức bảo vệ môi trường còn mãi cho thế hệ mai sau. Để biết thêm thông tin và cách thức tham gia các Chương trình Giáo dục Sinh thái, bạn hãy truy cập www.laidayrefill.com hoặc liên hệ với chúng mình thông qua mail: info@laidayrefill.com nhé.

 

Laiday Refill

Nâng cao ý thức môi trường

/

Plastic pollution and unsustainable practices pose significant challenges for the environment and our communities in Asia. At Laiday Refill, we are committed to addressing these issues through our Eco-Education Programs tailored for the Asian context. These initiatives aim to raise awareness and cultivate a culture of environmental consciousness among the public and businesses in the region. By providing interactive workshops and educational initiatives, we empower individuals and organizations to make informed choices that positively impact the planet.

 

CURRICULUM AND CONTENT

 

Plastic Pollution Awareness:

 • Introducing the local impact of plastic pollution on marine life, wildlife, and ecosystems in Asia.

 • Sharing alarming statistics and data about the scale of plastic waste and its long-term effects on the environment in the region.

 • Highlighting the concept of the plastic lifecycle and its contribution to pollution in Asia.

 

Recycling and Waste Management:

 • Emphasizing the importance of proper waste segregation and recycling practices in the Asian context.

 • Explaining the local recycling processes and the value of recycling in conserving precious resources.

 • Providing practical guidance for individuals and businesses to participate effectively in waste management.

 

Sustainable Practices:

 • Introducing sustainable living practices and their benefits for the environment and personal well-being in the context of Asian lifestyles.

 • Offering actionable tips for reducing plastic consumption in daily life, both at home and in the workplace, with a focus on local solutions.

 • Showcasing sustainable alternatives for single-use plastics and packaging materials suitable for the Asian market.

 

Community Engagement:

 • Sharing effective strategies to engage and mobilize local communities in Asia to combat plastic pollution together.

 • Encouraging the organization of community cleanups and awareness campaigns to actively participate in environmental conservation.

 • Advocating for building partnerships with local businesses and organizations to promote sustainable practices across the region.

 

Corporate Sustainability:

 • Highlighting the significant role of businesses in Asia in combating plastic pollution and promoting sustainability.

 • Offering guidance on developing eco-friendly policies and practices within organizations in alignment with Asian values and cultures.

 • Showcasing real case studies of Asian companies successfully implementing sustainable initiatives in their operations.

 

Eco-Innovation:

 • Exploring innovative solutions and technologies developed specifically for the Asian market to reduce plastic waste.

 • Showcasing successful eco-friendly products and packaging alternatives suited for the diverse Asian consumer base.

 • Encouraging entrepreneurship and collaboration in the eco-innovation space to drive positive change in Asia.

 

Programme Length: total 6 hours (1-2 hours/session) 

Format: Online or Hybrid 

 

Laiday Eco-Education Programs welcome individuals, companies, and groups passionate about sustainability. Join us to empower yourself with eco-conscious knowledge, drive positive change, and shape a greener future for all. Together, let's make a lasting impact on the environment. Embrace sustainability with us at Laiday Refill.

 

Laiday Eco-Education Programs are designed to create lasting change by equipping individuals and organizations in Asia with the knowledge and tools to make environmentally conscious decisions. By investing in education and raising awareness about plastic pollution, recycling, and sustainable practices in the Asian context, we aspire to inspire a greener, more sustainable future for generations to come. Together, we can make a significant difference and protect our planet for future generations.

 

Join us in our journey towards a cleaner, greener, and more sustainable Asia. Together, we can create a positive impact on the environment and leave a lasting legacy of environmental consciousness. For more information and to participate in our Eco-Education Programs, visit www.laidayrefill.com or contact us at info@laidayrefill.com 

 

Laiday Refill 

Empowering Environmental Consciousness

c490ce325096df4f88cb669413694dee.jpg
bottom of page