top of page

CHƯƠNG TRÌNH "LẠI ĐÂY BIẾT TUỐT & DỌN RÁC NHỰA

LAIDAY PLASTIC POLLUTION AWARENESS AND CLEANUP EDUCATION PROGRAMME 

MỤC TIÊU: Chương trình giảng dạy của chúng mình giúp những người tham gia nâng cao kiến thức về ô nhiễm nhựa, tác động của ô nhiễm nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người, đồng thời cung cấp những kỹ năng để tích cực tham gia vào các hoạt động dọn dẹp rác thải nhựa. Tham gia vào buổi học sẽ giúp chúng ta trở thành những công dân có trách nhiệm đối với môi trường và tạo ra tác động tích cực đến cộng đồng.

 

THỜI LƯỢNG: Chương trình giảng dạy có thể được thực hiện trong nhiều buổi, mỗi buổi kéo dài khoảng 1-2 giờ.

 

CHỦ ĐỀ 

Phần 1: Giới thiệu về ô nhiễm nhựa

 • Định nghĩa về ô nhiễm nhựa và ảnh hưởng toàn cầu mà ô nhiễm nhựa gây nên.

 • Hiểu rõ hơn về các loại nhựa và vòng đời của chúng.

 • Khám phá mức độ phổ biến của ô nhiễm nhựa trong bối cảnh địa phương và toàn cầu.

 • Hoạt động tương tác: Phân tích mức tiêu thụ nhựa của mỗi cá nhân dựa trên mức độ thải nhựa..

 

Phần 2: Tác động đến Hệ sinh thái và Động vật hoang dã

 • Phân tích các tác động bất lợi của nhựa đối với hệ sinh thái, động vật hoang dã và sinh vật biển.

 • Các trường hợp thực tiễn và ví dụ thực tế của tác hại do ô nhiễm nhựa gây ra đối với động vật.

 • Sự kết nối của các hệ sinh thái và tác động lan tỏa của ô nhiễm nhựa.

 • Hoạt động thực tiễn: Xây dựng hệ sinh thái thu nhỏ và mô phỏng tác động của ô nhiễm nhựa.

 

Phần 3: Ô nhiễm nhựa và sức khỏe con người 

 • Tác động của ô nhiễm nhựa đối với sức khỏe con người, bao gồm cả việc nuốt phải vi nhựa.

 • Hiểu biết về hậu quả của hóa chất nhựa đối với cơ thể con người.

 • Xác định các cách để giảm tiếp xúc với vi nhựa gây ra ảnh hưởng xấu đến cơ thể.

 • Diễn giả khách mời bàn luận về tác động của nhựa đối với sức khỏe.

 

Phần 4: Xử lý và tái chế chất thải nhựa

 • Khám phá các hệ thống xử lý chất thải nhựa hiệu quả.

 • Tầm quan trọng của việc tái chế đúng cách và những thách thức trong việc tái chế nhựa.

 • Tìm hiểu về các giải pháp và công nghệ tiên tiến để xử lý chất thải nhựa.

 • Hoạt động nhóm: Lập kế hoạch xử lý rác thải trong cộng đồng.

 

Phần 5: Các chiến lược và giải pháp thay thế giảm thiểu nhựa

 • Chiến lược giảm thiểu tiêu thụ nhựa trong cuộc sống hàng ngày.

 • Thúc đẩy các lựa chọn thay thế bền vững và thân thiện với môi trường thay cho nhựa sử dụng một lần.

 • Khái niệm về nền kinh tế tuần hoàn và vai trò của nó trong việc giảm thiểu ô nhiễm nhựa.

 • Hội thảo sáng tạo: Thiết kế các sản phẩm có thể tái sử dụng để thay thế đồ nhựa dùng một lần.

 

Phần 6: Lên kế hoạch và Tổ chức Dọn dẹp Rác thải Nhựa

 • Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động dọn dẹp rác thải nhựa có tổ chức.

 • Xác định các khu vực cần được dọn dẹp và thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương.

 • Hướng dẫn dọn dẹp an toàn và hiệu quả.

 • Lập kế hoạch cho sự kiện dọn dẹp trong cộng đồng địa phương.

 

Phần 7: Tham quan thực địa: Sự kiện dọn dẹp nhựa

 • Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học ở các buổi học trước.

 • Tiến hành tham gia dọn dẹp rác thải nhựa tại một địa điểm đã chọn.

 • Ghi lại quá trình dọn dẹp và lượng rác thải nhựa thu được.

 • Chia sẻ cảm nghĩ sau khi dọn dẹp và chia sẻ kinh nghiệm.

 

Phần 8: Ảnh hưởng và kêu gọi hành động

 • Phân tích kết quả của quá trình dọn dẹp và đóng góp hoạt động dọn dẹp đối với môi trường.

 • Công nhận và chúc mừng những thành tựu và nỗ lực của những người tham gia.

 • Cam kết lâu dài vào quá trình giải quyết ô nhiễm nhựa với tư cách là những công dân có trách nhiệm.

 • Lên kế hoạch hành động cho riêng mỗi cá nhân để tiếp tục ủng hộ việc giảm thiểu ô nhiễm nhựa.

 

Chương trình giáo dục hướng dẫn dọn dẹp và nhận thức ô nhiễm nhựa chào đón tấ cá nhân, công ty và nhóm có đam mê với phát triển bền vững. Hãy tham gia cùng chúng mình để có thể nâng cao kiến thức hơn về môi trường, từ đó có những thay đổi tích cực và đóng góp vào một tương lai xanh hơn cho tất cả mọi người. Cùng nhau, chúng ta hãy tạo ra những lợi ích lâu dài cho môi trường nhé. 

 

Các hoạt động tương tác, diễn giả khách mời và trải nghiệm thực tế sẽ xuất hiện xuyên suốt trong chương trình. Và khi kết thúc chương trình, những người tham gia sẽ có được sự hiểu biết toàn diện về ô nhiễm nhựa và được nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường thông qua việc tham gia tích cực vào các hoạt động dọn dẹp rác thải nhựa và áp dụng các biện pháp bền vững trong cuộc sống hàng ngày.

 

Để biết thêm thông tin và tham gia các Chương trình Giáo dục Sinh thái, hãy truy cập www.laidayrefill.com hoặc liên hệ với chúng mình tại info@laidayrefill.com nhé.

 

Laiday Refill

Nâng cao ý thức môi trường

/

OBJECTIVE: The aim of this curriculum is to educate participants about plastic pollution, its impact on the environment and human health, and provide them with the knowledge and skills to actively participate in plastic cleanup efforts. By raising awareness, we can empower individuals to become responsible stewards of the environment and make a positive impact on their communities.

 

DURATION: The curriculum can be conducted over multiple sessions, each lasting approximately 1-2 hours, depending on the depth of discussions and activities.

 

COVERED TOPICS 

Session 1: Introduction to Plastic Pollution

 • Definition of plastic pollution and its global significance.

 • Understanding the types of plastics and their lifecycle.

 • Exploring the prevalence of plastic pollution in local and global contexts.

 • Interactive activities: Plastic waste audit to analyze personal plastic consumption.

 

Session 2: Impact on Ecosystems and Wildlife

 • Examining the adverse effects of plastic on ecosystems, wildlife, and marine life.

 • Case studies and real-life examples of the harm caused by plastic pollution to animals.

 • The interconnectedness of ecosystems and the ripple effect of plastic pollution.

 • Hands-on activity: Building a miniature ecosystem and simulating the impact of plastic pollution.

 

Session 3: Human Health and Plastic Pollution

 • The implications of plastic pollution on human health, including microplastic ingestion.

 • Understanding the consequences of plastic chemicals on the human body.

 • Identifying ways to reduce personal exposure to plastic-related health risks.

 • Guest speaker discussing plastic's impact on health.

 

Session 4: Plastic Waste Management and Recycling

 • Exploring waste management systems and their effectiveness in handling plastic waste.

 • The importance of proper recycling practices and challenges in recycling plastics.

 • Learning about innovative solutions and technologies for plastic waste management.

 • Group activity: Designing a community waste management plan.

 

Session 5: Plastic Reduction Strategies and Alternatives

 • Strategies to reduce plastic consumption in daily life.

 • Promoting sustainable choices and eco-friendly alternatives to single-use plastics.

 • The concept of the circular economy and its role in reducing plastic pollution.

 • Creativity workshop: Designing reusable products to replace single-use plastics.

 

Session 6: Planning and Organizing a Plastic Cleanup

 • Understanding the importance of organized plastic cleanup initiatives.

 • Identifying target areas for cleanup and involving local communities.

 • Safety guidelines and best practices for conducting cleanup events.

 • Planning a cleanup event for the local community.

 

Session 7: Field Trip: Plastic Cleanup Event

 • Implementing the knowledge and skills learned in previous sessions.

 • Conducting a hands-on plastic cleanup event in a selected location.

 • Documenting the cleanup process and the amount of plastic waste collected.

 • Reflecting on the impact of the cleanup and sharing experiences.

 

Session 8: Impact and Call to Action

 • Analyzing the results of the cleanup event and its contribution to the environment.

 • Celebrating the achievements and recognizing the efforts of participants.

 • Establishing an ongoing commitment to tackle plastic pollution as responsible citizens.

 • Creating a personal action plan to continue advocating for plastic pollution reduction.

 

Laiday Plastic Pollution Awareness And Cleanup Education Programme welcome individuals, companies, and groups passionate about sustainability. Join us to empower yourself with eco-conscious knowledge, drive positive change, and shape a greener future for all. Together, let's make a lasting impact on the environment. Embrace sustainability with us at Laiday Refill.

 

Throughout the programme, interactive activities, guest speakers, and practical experiences will be integrated to engage participants actively. By the end of the program, participants will gain a comprehensive understanding of plastic pollution and be motivated to take responsibility for protecting the environment through active participation in plastic cleanup efforts and adopting sustainable practices in their daily lives.

 

For more information and to participate in our Eco-Education Programs, visit www.laidayrefill.com or contact us at info@laidayrefill.com 

 

Laiday Refill 

Empowering Environmental Consciousness

bottom of page