top of page

CUSTOMER CARE AND SUSTAINABILITY POLICIES

1. Privacy Policy:

We are committed to protecting your privacy. Personal information collected is used only for order processing and internal analysis. We do not share your data with third parties except as necessary for order fulfillment.

2. Product and Service Listings:

Our website showcases a range of eco-friendly products and services. We strive for accuracy in product descriptions and images, but slight variations may occur.

3. Pricing Policy:

Prices are subject to change due to market fluctuations. We endeavor to provide the most current pricing information.

4. Payment and Security:

We accept various payment methods, ensuring a secure transaction process. Your payment details are encrypted and safely processed.

5. Shipping and Delivery:

We offer shipping services with clear timelines and costs. Delivery times may vary based on your location and order specifics.

6. Return and Refund Policy:

In case of dissatisfaction, items can be returned within a specified period, provided they are in their original condition. Refunds or exchanges will be processed accordingly.

7. Sustainability Commitment:

Our operations, including packaging and logistics, align with sustainability principles to minimize environmental impact.

8. User Account and Data:

Users are responsible for maintaining the confidentiality of their account information. Please inform us immediately of any unauthorized use of your account.

9. Intellectual Property Rights:

Content on our website, including text, graphics, and logos, is our property and protected by intellectual property laws.

10. Community Engagement:

Users are encouraged to participate in community initiatives listed on our website, respecting our guidelines for respectful and constructive engagement.

11. Changes to Policies:

We reserve the right to modify these policies at any time. Changes will be updated on our website and effective immediately.

12. Contact and Feedback:

For any queries or feedback regarding our policies or services, please contact us at info@laidayrefill.com.

CHÍNH SÁCH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ CHÍNH SÁCH BỀN VỮNG


1. Chính Sách Bảo Mật:
Chúng mình cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân thu thập chỉ được sử dụng cho việc xử lý đơn hàng và phân tích nội bộ. Chúng mình không chia sẻ dữ liệu của bạn với bên thứ ba trừ khi cần thiết để hoàn thành đơn hàng.

2. Danh Sách Sản Phẩm và Dịch Vụ:
Trang web của chúng mình trưng bày một loạt sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường. Chúng mình nỗ lực đảm bảo sự chính xác trong mô tả và hình ảnh sản phẩm, nhưng có thể có những biến thể nhỏ.

3. Chính Sách Giá Cả:
Giá cả có thể thay đổi do biến động thị trường. Chúng mình cố gắng cung cấp thông tin giá cả mới nhất.

4. Thanh Toán và An Ninh:
Chúng mình chấp nhận nhiều phương thức thanh toán, đảm bảo quá trình giao dịch an toàn. Chi tiết thanh toán của bạn được mã hóa và xử lý an toàn.

5. Vận Chuyển và Giao Hàng:
Chúng mình cung cấp dịch vụ vận chuyển với thời gian biểu và chi phí rõ ràng. Thời gian giao hàng có thể thay đổi tùy theo vị trí và chi tiết đơn hàng của bạn.

6. Chính Sách Đổi Trả và Hoàn Tiền:
Trong trường hợp không hài lòng, sản phẩm có thể được trả lại trong một khoảng thời gian nhất định, miễn là chúng vẫn ở trong tình trạng ban đầu. Hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm sẽ được xử lý tương ứng.

7. Cam Kết Phát Triển Bền Vững:
Hoạt động của chúng mình, bao gồm đóng gói và logistics, phù hợp với nguyên tắc phát triển bền vững nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường.

8. Tài Khoản và Dữ Liệu Người Dùng:
Người dùng chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình. Vui lòng thông báo ngay cho chúng mình nếu có bất kỳ sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn.

9. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:
Nội dung trên trang web của chúng mình, bao gồm văn bản, đồ họa và logo, là tài sản của chúng mình và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

10. Phát Triển Cộng Đồng:
Chúng mình khuyến khích người dùng tham gia vào các sáng kiến cộng đồng được liệt kê trên trang web của chúng mình, tôn trọng hướng dẫn của chúng mình về sự tôn trọng và giao tiếp xây dựng.

11. Thay Đổi Chính Sách:
Chúng mình có quyền sửa đổi các chính sách này bất cứ lúc nào. Các thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web của chúng mình và có hiệu lực ngay.

 

12. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào thì liên hệ với chúng mình tại info@laidayrefill.com.
 

bottom of page