top of page

SLOW LIVING: EMBRACING A LIFE OF SIMPLICITY AND MINDFULNESS

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


The Essence of Slow Living

In our fast-paced modern world, the concept of slow living emerges as a serene rebellion against the hustle and bustle. It reminds us of the words of Confucius: "Life is really simple, but we insist on making it complicated." Slow living is about simplifying our lives, slowing down our days, and focusing on the quality of our experiences.


What is Slow Living?

Slow living is a lifestyle choice centered around mindfulness, simplicity, and a deep connection with life's daily rituals. It's not about living life in slow motion; it's about seeking to do everything at the right speed, savoring the hours and minutes rather than just counting them.


Principles of Slow Living

 • Mindfulness: Being present in the moment and savoring life's simple pleasures.

 • Simplicity: Reducing clutter and distractions to focus on what truly matters.

 • Connection: Engaging deeply with family, friends, community, and nature.

Slow Living in Practice

 • Mindful Eating: Taking the time to enjoy meals without distractions.

 • Digital Detox: Regularly disconnecting from digital devices to reconnect with oneself and the environment.

 • Quality over Quantity: Choosing fewer but better-quality items, whether it’s food, clothing, or experiences.

The Challenges of Slow Living

While the ideals of slow living are desirable, implementing them in the hustle of modern life can be challenging. It's about finding balance and understanding, as Lao Tzu said, "Nature does not hurry, yet everything is accomplished."


Engage and Reflect

 • How can you incorporate principles of slow living into your daily routine?

 • Reflect on areas of your life that feel rushed or cluttered. What changes can you make?

 • Consider starting a slow living journal to document your journey and insights.

 • For further exploration, read 'In Praise of Slowness' by Carl Honoré or 'The Art of Stillness' by Pico Iyer.

Slow living is a journey towards a more intentional and fulfilling life. It invites us to pause, breathe, and appreciate the beauty of the present moment.


/


SỐNG CHẬM: ĐÓN NHẬN CUỘC SỐNG GIẢN DỊ VÀ THANH THẢN


Trong thế giới hiện đại nhanh chóng, khái niệm về sống chậm xuất hiện như một phản kháng bình yên chống lại cuộc sống hối hả. Nó nhắc nhở chúng ta về lời của Khổng Tử: "Cuộc sống thực sự rất đơn giản, nhưng chúng ta kiên quyết làm nó phức tạp." Sống chậm là về việc đơn giản hóa cuộc sống của chúng ta, làm chậm nhịp độ ngày của chúng ta và tập trung vào chất lượng của trải nghiệm.


Sống Chậm Là Gì?

Sống chậm là một lựa chọn lối sống tập trung quanh sự chánh niệm, sự đơn giản và mối liên kết sâu sắc với các nghi thức hàng ngày của cuộc sống. Nó không phải về việc sống cuộc sống chậm chạp; nó về việc tìm cách làm mọi thứ với tốc độ phù hợp, thưởng thức các giờ và phút chứ không chỉ đếm chúng.


Nguyên Tắc của Sống Chậm

 • Chánh Niệm: Hiện diện trong từng khoảnh khắc và thưởng thức những niềm vui đơn giản của cuộc sống.

 • Sự Đơn Giản: Giảm bớt rối ren và xao nhãng, phiền nhiễu, để tập trung vào những điều thực sự quan trọng.

 • Kết Nối: Tương tác sâu sắc với gia đình, bạn bè, cộng đồng và thiên nhiên.

Thực Hành Sống Chậm

 • Ăn Uống Chánh Niệm: Dành thời gian thưởng thức bữa ăn mà không bị xao lạc.

 • Giảm Tiếp Xúc Với Kỹ Thuật Số: Thường xuyên ngắt kết nối với các thiết bị kỹ thuật số để kết nối lại với bản thân và môi trường.

 • Chất Lượng Hơn Số Lượng: Chọn ít nhưng chất lượng tốt hơn, cho dù đó là thức ăn, quần áo hay trải nghiệm.

Thách Thức của Sống Chậm

Mặc dù các lý tưởng của sống chậm là đáng mong muốn, việc thực hiện chúng trong cuộc sống hiện đại hối hả có thể gặp thách thức. Đó là việc tìm kiếm sự cân bằng và hiểu rằng, như Lão Tử đã nói, "Thiên nhiên không vội vã, nhưng mọi thứ đều được hoàn thành."


Lại Đây Suy Ngẫm

 • Bạn có thể kết hợp nguyên tắc sống chậm vào thói quen hàng ngày của mình như thế nào?

 • Suy ngẫm về các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn cảm thấy vội vàng hoặc lộn xộn. Bạn có thể thay đổi gì?

 • Xem xét bắt đầu một nhật ký sống chậm để ghi lại hành trình và hiểu biết của bạn.

 • Để khám phá sâu hơn, đọc 'In Praise of Slowness' của Carl Honoré hoặc 'The Art of Stillness' của Pico Iyer.

Sống chậm là hành trình hướng tới một cuộc sống ý thức và trọn vẹn hơn. Nó mời gọi chúng ta dừng lại, hít thở và đề cao vẻ đẹp của khoảnh khắc hiện tại.


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com
4 views

Commentaires


bottom of page