top of page

Chapter 01: Laiday Refill: Igniting Vietnam's Refill Revolution

Updated: Jan 6

-Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới-


Laiday Refill Station: A Pioneering Force in Sustainable Living

In the bustling heart of Vietnam, Laiday Refill Station emerged in 2018 as the first of its kind, setting a precedent for the Refill Revolution in the country. Under the visionary leadership of Nguyễn Dạ Quyên, Laiday Refill stood as a bastion of eco-conscious living, inspiring the emergence of 20 more other refill stores, thus significantly shifting the consumer landscape towards sustainability. Laiday Refill Station, stands a motto that captures its core mission: "Lại Đây, Lại Đầy: come here, get full again." This phrase not only invites consumers to refill and reuse but also symbolizes the endless possibilities of sustainable living.


The Laiday Philosophy: A Commitment to Eco-Friendly Living

Laiday Refill Station became synonymous with sustainable living through its expansive range of over 700 eco-friendly products. The store's mission was clear - to offer practical solutions for reducing plastic waste through Refill and Reuse and to promote a more sustainable lifestyle. The store became a hub for Plastic Neutrality, Waste Reduction, and support for the local and circular economy.


Nguyễn Dạ Quyên: The Visionary Behind the Movement

Nguyễn Dạ Quyên, the unsung driving force behind Laiday Refill, embraced a guiding principle that resonated through her work: "Be a part of solutions, not pollution." Her quiet determination and focus on tangible actions over words have been instrumental in shaping the refill movement in Vietnam. Inspired by the profound insights from the book "Plastic: A Toxic Love Story," Quyên embarked on her mission with this mantra in mind, leading the charge in reducing plastic waste and fostering sustainable consumption habits in Vietnam.


Laiday's Five-Year Journey: A Story of Impact and Achievement

Over five years, Laiday Refill's contributions to the environment and society have been substantial:

  • Environmental Footprint: Laiday significantly reduced plastic waste by over 12,200 kgs and avoided the use of 155,000 new plastic packages. Additionally, its initiatives contributed to the planting of 6,902 trees.

  • Community Outreach and Education: Laiday hosted close to 200 events on sustainable living, reaching out to 40,000 people through over 100 speeches. It also produced and shared over 7,000 pieces of educational content online.

  • Service to Society: The store actively collected essential recyclables, contributed to cancer patient aid, and played a crucial role during the Covid-19 crisis. It also saved substantial tons of food from waste.

  • Fostering a Green Community: Laiday Refill nurtured a community of over 50,000 eco-enthusiasts, created numerous job opportunities, and dedicated nearly 20,000 hours to serving the green living community.


The Vision Forward

Quyên's dream for Laiday Refill transcends conventional business goals. She envisions a Vietnam where sustainable living is the norm, where families create their non-food products and treasure reusable items. In this future, Laiday Refill's purpose is fulfilled, its doors closing with the satisfaction of having ingrained sustainability into the societal fabric.


Resilience and Influence

Laiday Refill's journey wasn’t without challenges. It weathered the Covid-19 pandemic and the ongoing global economic slowdown. Yet, through resilience and unwavering commitment to its cause, Laiday Refill stands tall as a testament to sustainable living, a true pioneer of the Refill Revolution in Vietnam.

----------------

CHƯƠNG 01: LẠI ĐÂY REFILL: THẮP LÊN NGỌN LỬA SỐNG XANH “REFILL" TẠI VIỆT NAM


Trạm Lại Đây Refill: Lực Lượng Tiên Phong trong Lối Sống Bền Vững

Trong lóng Tp.HCM, Lại Đây Refill với việc khai trương trạm refill đầu tiên tại Việt Nam, xuất hiện vào năm 2018 như một hiện tượng cho phong trào “Refill” - tận dụng chai lọ, bao bì cũ để chiết và làm đầy lại với những sản phẩm thiết yếu. Dưới sự dẫn dắt và tầm nhìn chiến lược của Nguyễn Dạ Quyên, Lại Đây Refill đã trở thành một pháo đài của lối sống ý thức môi trường, khơi nguồn cảm hứng cho sự ra đời của 20 cửa hàng có dịch vụ refill khác ở khắp Việt Nam, từ đó thay đổi đáng kể cảnh quan tiêu dùng sống xanh hướng tới sự bền vững. Lại Đây Refill, với khẩu hiệu "Lại Đây, Lại Đầy," không chỉ kêu gọi người tiêu dùng “refill" và “reuse" - tái sử dụng, tận dụng bao bì, đồ dùng càng nhiều càng tốt mà còn tượng trưng cho vô vàn khả năng khác của lối sống bền vững mà mỗi cá nhân mỗi ngày có thể đóng góp cho trái đất xanh hơn. 


Triết Lý Lại Đây: Cam Kết với Lối Sống Thân Thiện với Môi Trường

Lại Đây Refill đã trở nên đồng nghĩa với lối sống bền vững thông qua hơn 700 sản phẩm, giải pháp thân thiện với môi trường. Sứ mệnh của Lại Đây là lan toả, truyền cảm hứng về lối sống xanh, cung cấp giải pháp thiết thực để giảm lượng chất thải nhựa thông qua Refill và Reuse Tận dụng và Tái Sử Dụng, đồng thời thúc đẩy lối sống bền vững hơn đến nhiều thành phố, nhiều gia đình hơn. Lại Đây trở thành trung tâm cho các ý tưởng, giới thiệu các giải pháp hiện có cho việc giảm thiểu rác thải nhựa từ cuộc sống thường nhật, ủng hộ phát triển kinh tế địa phương và tuần hoàn.


Nguyễn Dạ Quyên: Người Tiên Phong Đằng Sau Phong Trào Refill 

Nguyễn Dạ Quyên, người sáng lập và lãnh đạo âm thầm đằng sau Lại Đây Refill, đã dành ra gần 5 năm quan sát học hỏi về mô hình Refill tại các nước khác trước khi mở Lại Đây Refill tại Việt Nam vì cô biết kinh doanh vì bền vững sẽ nhiều thách thức nhưng là việc cần và đáng làm. Được truyền cảm hứng từ những hiểu biết sâu sắc từ cuốn sách "Nhựa: Một Chuyện Tình Độc Hại" Quyên đã bắt đầu sứ mệnh của mình với phương châm “Hãy là một phần của giải pháp, chứ không góp phần làm vấn đề tồi tệ hơn”’, quyết tâm và tập trung vào hành động trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa và thúc đẩy thói quen tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.


Hành Trình 5 Năm: Câu Chuyện về Tác Động và Thành Tựu

Trong giai đoạn 2018-2023, những đóng góp của Laiday Refill cho môi trường và xã hội rất đáng tự hào: :

  • Dấu Chân Môi Trường: Thông qua dịch vụ Refill, Lại Đây góp sức giảm đáng kể lượng rác thải nhựa, với hơn 12,200 kg, và giúp tránh sử dụng 155,000 bao bì nhựa mới. Ngoài ra, các sáng kiến, chương trình cộng đồng của Lại Đây đã đóng góp vào việc trồng 6,902 cây xanh.

  • Xây Dựng Nhận Thức và Giáo Dục: Lại Đây đã tổ chức gần 200 sự kiện về sống xanh, tiếp cận 40,000 người thông qua hơn 100 bài phát biểu về lối sống xanh - giảm nhựa - phát triển bền vững. Lại Đây cũng đã phát triển, chia sẻ hơn 7,000 nội dung giáo dục trực tuyến.

  • Phục Vụ Xã Hội: Lại Đây tích cực thu gom các vật liệu tái chế quan trọng cho tái chế nhựa - thuỷ tinh, quyên góp tóc hiến cho bệnh nhân ung thư, góp sức hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng tuyến đầu hay đối tượng yếu thế trong Covid-19. Lại Đây cũng đã giúp cứu hàng chục tấn trái cây khỏi lãng phí, đến tay người tiêu dùng khi nông sản không thể xuất khẩu.

  • Nuôi Dưỡng Cộng Đồng Xanh: Lại Đây Refill đã phát triển một cộng đồng hơn 50,000 người yêu môi trường, tạo ra nhiều cơ hội việc làm, và mở cửa trạm refill gần 20,000 giờ để phục vụ cộng đồng sống xanh.


Tầm Nhìn Cho Con Đường Phía Trước

Lại Đây Refill được khởi đầu và thiết kế không chỉ là dự án kinh doanh xanh, mà Lại Đây chính là cam kết và trách nhiệm với thế hệ tương lai. Với Nguyễn Dạ Quyên, trong một tương lai mà nhà nhà ở Việt Nam sống xanh, chỉ mua mới những gì thực sự cần, tự làm các nhu yếu phẩm từ chế phẩm hay nguyên liệu sẵn có trong thiên nhiên, và không cần đi “refill" nữa, thì sứ mệnh lan toả sống xanh của Lại Đây Refill được hoàn thành, các trạm refill sẽ đóng cửa với niềm hài lòng vì khi ấy, đã gắn kết sự bền vững vào nền văn hóa xã hội.


Kiên Cường Vượt Chông Gai

Hành trình 5 năm đầu của Lại Đây Refill không phải không có thách thức. Lại Đây đã nỗ lực chuyển đổi, thích nghi vận hành để vượt qua đại dịch Covid-19 và tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Thông qua sự kiên cường và cam kết không dao động với sứ mệnh của mình, Lại Đây Refill vẫn đứng vững như một biểu tượng của cuộc sống bền vững, một người tiên phong thực sự của Cuộc Cách Mạng “Refill" và thắp lên ngọn lửa sống xanh thiết thực tại Việt Nam.219 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page