top of page

Xuất xứ: Việt Nam

Kích thước: 19.5cm
Đặc điểm: nâng niu mái tóc yêu của bạn bằng trâm cài tóc bằng gỗ bền bỉ, thay thế cho chun buộc tóc,
tạo được nhiều kiểu tóc chỉ với một chiếc trâm gỗ, giúp cố định mái tóc, tăng thêm nét nữ tính và cổ
điển cho các bạn nữ.

 

/

Origin: Việt Nam

Dimension: 19.5cm

 

Introducing our Wooden Hairpin, the perfect accessory for anyone who wants to add a touch of natural beauty to their hair care routine. Made from high-quality, sustainably sourced wood, this hairpin is designed to provide a gentle yet firm hold on your hair without causing any damage or breakage.

One of the best things about our Wooden Hairpin is its versatility. Whether you have thick, curly hair or fine, straight locks, this hairpin is suitable for all hair types and styles. Its smooth, polished surface ensures a comfortable grip, and its simple yet elegant design makes it the perfect accessory for any occasion.

Another benefit of our Wooden Hairpin is its durability. Unlike plastic or metal hair accessories, our wooden hairpin is made to last. It won't rust, corrode, or lose its shape over time, so you can enjoy using it for years to come. And when it eventually reaches the end of its life, you can rest easy knowing that it's fully biodegradable and won't harm the environment.

In addition to its practical benefits, our Wooden Hairpin is also a stylish accessory that can add a touch of natural beauty to your hair. Its simple design and natural texture make it a great complement to any outfit, whether you're dressing up for a special occasion or keeping it casual for an everyday look.

Our Wooden Hairpin is also perfect for those who value sustainability and eco-friendliness. By choosing a hair accessory made from sustainably sourced wood, you're helping to reduce your environmental impact and promote a more sustainable way of life. And because it's fully biodegradable, you can dispose of it without any guilt or worry about contributing to plastic waste.

In conclusion, our Wooden Hairpin is the perfect accessory for anyone who wants to add a touch of natural beauty to their hair care routine while also promoting sustainability and eco-friendliness. With its versatility, durability, and stylish design, it's sure to become a favorite accessory in your hair care collection.

 

Wooden hair pins are versatile and have many different functions and usages in daily life. Here are some examples:

 • Hair styling: Wooden hair pins can be used to create a variety of hairstyles, from simple buns to more intricate updos.

 • Securing hats and scarves: Wooden hair pins can be used to keep hats and scarves in place, making them a useful accessory for colder weather.

 • Bookmark: A wooden hairpin can be used as a bookmark to hold your place in a book.

 • Decoration: Wooden hair pins can be a stylish accessory and add a touch of elegance to any outfit.

 • Plant support: Wooden hair pins can be used to support the growth of plants, such as tomato plants or climbing vines.

 • Kitchen tool: Wooden hair pins can be used to secure bags of food or to hold utensils in place.

 • Art and craft: Wooden hair pins can be used as a material for various art and craft projects, such as creating a DIY photo frame.

 • DIY furniture: Wooden hair pins can be used as legs for DIY furniture projects, such as a small side table or a stool.

 • Wedding decor: Wooden hair pins can be used to create unique and rustic wedding decorations, such as table centerpieces or escort card holders.

 • Gift wrapping: Wooden hair pins can be used to decorate gift boxes or as an alternative to traditional bows. •  

Here are some easy hair styling ideas using wooden hairpins:

 • Half-up Bun: Pull the top half of your hair into a high ponytail and twist it into a bun. Secure the bun with a wooden hairpin.

 • French Twist: Brush your hair back and twist it upwards into a French twist. Secure with wooden hair pins along the back of your head.

 • Low Bun: Pull your hair into a low ponytail at the nape of your neck, twist it into a bun, and secure with wooden hairpins.

 • Braided Updo: Braid your hair into a low, loose side braid, and then twist the braid into a bun. Secure with wooden hairpins.

 • Messy Bun: Gather your hair into a loose, messy bun and secure it with wooden hairpins.

Remember, wooden hair pins work best with hair that is medium to thick in texture. These hair styling ideas are simple and easy to achieve, but with a little practice, you can create even more intricate hairstyles using wooden hairpins.

Trâm Cài Tóc Gỗ / Wooden Hairpin

SKU: S032039
69.000₫ Regular Price
30.000₫Sale Price

Style 1: How to do a “Twisted Bun” / Kiểu 1: Cách búi
tóc tròn.

Nếu bạn chưa tự tin về cách sử dụng trâm cài tóc, thì kiểu búi tóc tròn sẽ là một kiểu thích
hợp để bạn bắt đầu với mái tóc của mình. Ở đây, bạn sẽ sử dụng hai cây trâm để tạo kiểu
búi tóc tròn. Kiểu tóc này sẽ rất phù hợp với những mái tóc có độ dài vừa phải hoặc tóc
xoăn.
1. Gom tất cả tóc bạn lại thành một nắm.
2. Cuộn tóc bạn lại xung quanh một điểm trên đầu cho tới khi tạo thành một búi tóc
gọn giữa đầu.
3. Dùng đoạn cuối của lọn tóc để quấn chặt búi tóc tới mức mà bạn muốn.
4. Dùng một cây trâm và cài xuyên qua đỉnh búi tóc theo một góc 45°.

5. Cài cây trâm còn lại qua phía còn lại của búi tóc cũng một góc 45°, sao cho hai cây
trâm bắt chéo qua nhau.
/
If you are unsure how to use hair sticks or wooden hair pins the twisted bun is a great style
to start of with. In this tutorial we use two wooden hairpins, to create a twisted bun. This
particular technique generally works really well with medium length and curly hair types.
1. Take your hair and gather it in to a single bunch.
2. Twist your hair into a coil on top of your head.
3. Keep twisting until it coils around itself to create a bun in the centre of your scalp.
4. Using the end piece of hair hold your bun as firm or loose as you like and hold it in
place.
5. Take one of the wooden hair pins and push it through the top of the bun at 45° angle.
6. Take the other hair pin and feed it through from the opposite side of the bun at the
same angle so the hair pins cross over.

/

 

Style 2: How to do a “High Plait” / Kiểu 2: Cách cài tóc
tết cao.

Kiểu cài này thường thích hợp với tóc ngắn ngang vai, nhưng bạn cũng có thể thử nghiệm
với các độ dài tóc khác.
1. Tết tóc đuôi sam theo hướng từ trên xuống, và chỉnh cho các bím tóc được thắt
chặt chẽ.
2. Gập phần đuôi tóc tết lên phần tết ở đỉnh.
3. Giấu đuôi tóc vào trong nếp tết ở đỉnh, nếu có thể.
4. Nếu tóc bạn quá dài, bạn có thể phải gấp đuôi tết lại trước khi cuốn sát lên đỉnh
đầu.
5. Từ chỗ bắt đầu của phần tóc tết, cắm cây trâm vào tóc để cố định.
6. Rồi vừa cắm vừa di chuyển trâm qua nhiều lớp tóc khác nhau để giữ toàn bộ tóc cố định.
/
This generally suits shorter hair but can work with other types of hair too.
1. Plait your hair from behind, down the centre of your head, hold it tightly.
2. Lift the bottom of plait to the top of your head.
3. If possible, tuck the end into place.
4. If your hair is very long, you may have to fold the plait instead first, and then pin to
the top.
5. Use the hair stick to secure the top of the plait.
6. Weave your hair stick it through multiple layers of hair until firmly in place.

/

 

Style 3: How to do a “Half up/Half down” updo / Kiểu
3: Cách cài tóc vén nửa đầu.

Kiểu cài trâm này sẽ thích hợp với những mái tóc ngang vai, nhưng nhưng bạn cũng có thể
thử nghiệm với các độ dài tóc khác.
1. Lấy một phần tóc ở phần trên của đầu theo mức bạn muốn (càng nhiều và trải đều
quanh đầu thì càng tốt).
2. Quấn phần tóc lại thành búi ở phía sau đầu, chặt hay lỏng theo ý bạn muốn.
3. Sử dụng cây trâm như một cái ghim và cài nó xuyên qua búi tóc.
4. Di chuyển cài cây trâm xuyên qua nhiều tầng tóc khác nhau để cố định tóc tốt hơn.
\
This generally suits short hair but can work with other types of hair too.
1. Separate the top section of hair.
2. Twist it into a coil at the back of your head.
3. Choose either a firm or loose hold.
4. Take the hairpin and like a needle through the bun.
5. You want to make sure it’s gone through multiple layers of the hair so it will feel secure.

/

 

Style 4: How to do an “Easy Updo” / Kiểu 4: Cách búi
trâm cao đơn giản.

Kiểu búi này rất thích hợp với mái tóc dài, nhưng bạn cũng có thể áp dụng cho các mái tóc
với độ dài khác.
1. Quấn tóc bạn thành một búi, dùng đoạn tóc cuối để quấn chặt búi tóc.
2. Dùng trâm để cố định búi tóc, bằng cách cài trâm qua nhiều tầng tóc khác nhau để
chắc chắn.
\
This generally suits longer hair but can work with other types of hair too.
1. Twist your hair into a high bun.
2. Keep twisting until it coils around into itself.
3. Using the end piece of hair, hold your bun as firmly or loosely as you like.
4. Use your hairpin to secure the bun, weaving it through multiple layers of hair until it feels firm.

/

 

Style 5: How to do a “Wrapped Bun” / Kiểu 5: Cách búi
tóc cuộn.

Kiểu búi tóc cuộn phù hợp với những mái tóc dài “thướt tha", nhưng bạn cũng có thể áp
dụng kiểu tóc này cho các mái tóc với độ dài khác.
1. Cột tóc thành một cột thấp bằng dây cột tóc nhỏ.
2. Chia đôi phần tóc phía da dầu và luồn đuôi tóc vào khoảng trống được chia ra.
3. Tuỳ theo tóc càng dài mà bạn luồn đuôi tóc càng nhiều lần, cho đến khi hai phần
tóc được chia ra trở nên nhỏ và chặt (chừa một độ dài vừa đủ cho đuôi tóc để tạo
quấn cuộn).
4. Luồn đuôi tóc lần cuối qua chỗ giữa của tóc đến giữa đoạn đuôi.
5. Chia phần tóc đã luồn qua làm đôi và quấn che chỗ dây cột tóc.
6. Cài trâm cố định qua phần đuôi tóc đã quấn che, và di chuyển lên xuống qua nhiều
lớp tóc để cố định chắc chắn.
\
This generally suits hair that is longer but can work with other types of hair too.
1. Put your hair into a low ponytail.
2. Take it and loop it into itself.
3. Depending on the length of your hair, do this a few times until you are left with two
small strands on either side.
4. Leave them long enough to criss cross around the bun to create a wrap.
5. Tie them or fold them underneath the bun, if you can.
6. Take the hairpin and thread it like a needle through the bun.
7. You want to make sure it’s gone through multiple layers of the hair so it will hold securely in place.

/

 

Style 6: How to do a “Braided Bun” / Kiểu 6: Cách búi
tóc tết.

Kiểu búi tóc tết này phù hợp với những mái tóc dài “thướt tha", nhưng bạn cũng có thể áp
dụng kiểu tóc này cho các mái tóc với độ dài khác.
1. Tết tóc theo hướng từ trên xuống dưới.
2. Từ đuôi đoạn tết, bạn cuộn tóc thành hình xoắn ốc đến khi búi tóc chạm vào phần
gáy.
3. Cài trâm xuyên qua các lớp tóc để cố định búi tóc tết.
\
In this tutorial we create a braided bun. This generally suits longer hair but can work with
other types of hair too.
1. Braid your hair all the way down.
2. Fold your hair into a low bun from the braid tip until reach the back of your head.
3. Using the end piece of hair, hold your bun as firm or loose as you prefer.

4. Take your hairpin to secure the bun weave it through multiple layers of hair until ittouches the skin at the top of your head.

5. Slide your hair stick through your bun to hold it in place.

/

 

Style 7: How to do a “High Bun” / Kiểu 7: Cách búi tóc
cao.

Kiểu búi tóc cao này phù hợp với những mái tóc dài “thướt tha", nhưng bạn cũng có thể áp
dụng kiểu tóc này cho các mái tóc với độ dài khác.
1. Cuộn tóc bạn thành một cuộn cao trên đỉnh đầu.
2. Dùng phần đuôi tóc quấn cố định búi tóc chắc hay lỏng theo mức bạn muốn.
3. Cài trâm qua đỉnh búi tóc và di chuyển lên xuống sao cho trâm xuyên qua các lớp
tóc khác nhau, và kết thúc bằng một đường ghim xuống cho trâm chạm vào da đầu
nhằm cố định chắc chắn hơn.
\
This generally suits people with longer hair but can work with other types of hair too.
1. Twist your hair into a high bun
2. Keep twisting until it coils around itself.
3. Using the end piece of hair, hold your bun as firm or loose as you prefer.
4. Take your hairpin to secure the bun
5. Weave it through multiple layers of hair until it touches the skin at the top of your
head.
6. Slide your hair stick through your bun to hold it in place.

bottom of page