top of page

WHAT IS SUSTAINABLE LIVING?

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


Sustainable living is a journey, not a destination. It begins with a personal commitment to live harmoniously with our planet, respecting its cycles and resources. Sustainable living is an individual choice that shapes our collective future.


Sustainability: A Reflection of Self and Society


Just as we pondered on individuality and commonality, sustainable living requires a similar introspection. It's about understanding how our personal choices impact the broader ecosystem. It’s the balance between our needs and the planet's wellbeing.


Steps to Embrace Sustainable Living


 • Mindful Consumption: Every product we use, every resource we consume, comes with an environmental cost. Being mindful about consumption means making choices that minimize waste and environmental impact.


"We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children." - Native American Proverb


 • Reducing Carbon Footprint: It’s about making lifestyle choices that reduce our carbon emissions. Whether it's opting for public transport, using energy-efficient appliances, or consuming locally produced goods, every small step counts.

"The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it." - Robert Swan, OBE

 • Embracing Minimalism: Less is more. The philosophy of minimalism aligns closely with sustainable living, focusing on what's essential and finding beauty in simplicity.


“Simplicity is the ultimate sophistication." - Leonardo da Vinci


 • Community Engagement: Sustainable living isn't just a personal journey; it's a collective effort. Engaging in community initiatives, sharing knowledge, and working together for a greener future are integral parts of this lifestyle.


"Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has." - Margaret Mead


 • Respect for Nature: Reconnect with nature. Plant a tree, start a garden, or simply spend more time outdoors. Understanding and appreciating the natural world is a fundamental step in sustainable living.

“Look deep into nature, and then you will understand everything better." - Albert Einstein


The Journey Continues


Sustainable Living invites us to embark on a journey of environmental responsibility. It’s about making conscious choices today for a sustainable tomorrow.


Engage with Our Community

As we journey together through the paths of sustainable living, it's your insights and experiences that enrich this conversation. Reflect on your own life and practices:

 • What are the small steps you've taken towards sustainable living?

 • How have these choices impacted your life and the environment around you?

Share your stories and thoughts in the comments below. Let's inspire and learn from each other, building a community that fosters a greener, more sustainable future for all.


/


SỐNG BỀN VỮNG LÀ GÌ?


Sống bền vững là một hành trình, không phải là điểm đến. Nó bắt đầu bằng cam kết cá nhân để sống hài hòa với hành tinh của chúng ta, tôn trọng các chu kỳ và nguồn tài nguyên của nó. Giống như "Lối Sống Xanh", sống bền vững là một lựa chọn cá nhân tạo nên tương lai chung của chúng ta.


Sống Bền Vững: Sự Phản Chiếu của Bản Thân và Xã Hội


Giống như chúng ta đã suy ngẫm về cái riêng và cái chung trong "Lối Sống Xanh," sống bền vững cũng đòi hỏi sự tự ngẫm tương tự. Đó là việc hiểu biết về cách lựa chọn cá nhân của chúng ta ảnh hưởng đến hệ sinh thái rộng lớn. Đó là sự cân bằng giữa nhu cầu của chúng ta và sự an lành của hành tinh.


Các Bước để Bắt đầu Lối Sống Bền Vững


 • Tiêu Dùng Có Ý Thức: Mỗi sản phẩm chúng ta sử dụng, mỗi nguồn tài nguyên chúng ta tiêu thụ, đều đi kèm với chi phí môi trường. Tiêu dùng có ý thức có nghĩa là lựa chọn những cách thức giảm thiểu rác thải và ảnh hưởng môi trường.


"Chúng ta không thừa hưởng Trái Đất từ ông cha ta; chúng ta mượn nó từ con cháu mình." - Ngạn ngữ của người Mỹ


 • Giảm Dấu Chân Carbon: Đây là việc lựa chọn lối sống giúp giảm phát thải carbon. Dù là lựa chọn phương tiện giao thông công cộng, sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, hay tiêu thụ hàng hóa sản xuất địa phương, mỗi bước nhỏ đều quan trọng.


"Đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta là tin rằng có ai đó sẽ cứu trái đất." - Robert Swan, OBE


 • Hướng vào Lối Sống Tối Giản: Ít hơn là nhiều hơn. Triết lý của lối sống tối giản chặt chẽ với sống bền vững, tập trung vào điều cần thiết và tìm thấy vẻ đẹp trong sự đơn giản.


“Sự đơn giản chính là sự tinh tế tối thượng." - Leonardo da Vinci


 • Gắn Kết Cộng Đồng: Sống bền vững không chỉ là hành trình cá nhân; đó là nỗ lực tập thể. Tham gia vào các sáng kiến cộng đồng, chia sẻ kiến thức, và cùng nhau làm việc vì một tương lai xanh hơn là những phần không thể thiếu của lối sống này.


"Đừng bao giờ nghi ngờ rằng một nhóm nhỏ những công dân suy nghĩ và cam kết có thể thay đổi thế giới; thực tế, đó là điều duy nhất từng làm được." - Margaret Mead


 • Tôn Trọng Thiên Nhiên: Kết nối lại với thiên nhiên. Trồng một cái cây, bắt đầu một khu vườn, hoặc chỉ đơn giản là dành nhiều thời gian hơn ngoài trời. Hiểu biết và trân trọng thế giới tự nhiên là bước cơ bản trong cuộc sống bền vững.

“Hãy nhìn sâu vào thiên nhiên, và sau đó bạn sẽ hiểu mọi thứ tốt hơn." - Albert Einstein


Hành Trình Tiếp Tục


Sống Bền Vững mời gọi chúng ta bắt đầu một hành trình trách nhiệm với môi trường. Đó là việc làm những lựa chọn ý thức hôm nay cho một ngày mai bền vững.


Lại Đây Kết Nối

Trên hành trình cho cuộc sống bền vững, chính những hiểu biết và kinh nghiệm của bạn làm phong phú cho cuộc trò chuyện này. Hãy suy ngẫm về cách sống và phương pháp riêng của bạn:

 • Bạn đã thực hiện những bước nhỏ nào hướng tới cuộc sống bền vững?

 • Những lựa chọn này đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn và môi trường xung quanh?

Hãy chia sẻ câu chuyện và suy nghĩ của bạn trong phần bình luận dưới đây. Hãy cùng nhau truyền cảm hứng và học hỏi từ nhau, xây dựng một cộng đồng thúc đẩy một tương lai xanh và bền vững cho tất cả mọi người.


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com


9 views

Comentários


bottom of page