top of page

WHAT IS PLASTIC POLLUTION?

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


The world is producing an average of 430 million tonnes of plastic per year, two-thirds of which are only used briefly. Wrappers for chocolate bars, crisps packets, and disposable plastic utensils represent this brief lifecycle with severe consequences; every day, over 2,000 garbage trucks worth of plastic are dumped into our oceans, rivers, and lakes. Consequently, plastic pollution is set to triple by 2060 without intervention. To avert this, we must drastically change our relationship with plastic.


We Are Producing Too Much Plastic

Plastics constitute the largest, most harmful, and most persistent fraction of marine litter, accounting for at least 85 percent of total marine waste. Plastic packaging is responsible for the majority (36%) of plastic production. Of the plastic waste, 46 percent is landfilled, 22 percent becomes litter, 17 percent is incinerated, and 15 percent is collected for recycling, with less than 9 percent actually recycled. Even if we take all the right steps, plastic still haunts us.


Marine Ecosystems and Environments Are Under Threat

Plastics account for 85 percent of marine litter. A plastic grocery bag has been found in the Mariana Trench, and without urgent action, the estimated 11 million metric tons of plastic entering the ocean annually will triple in the next twenty years. Plastic not only affects water quality but also has been found in the digestive systems of many marine species.


Tackling the Planet's Plastic Problem

The plastic crisis has environmental, health, economic, and social impacts. We need to redesign both the products that use plastic and how we use them in our daily lives. Concrete steps are being taken globally. The Intergovernmental Negotiating Committee met in Paris from May 29th to June 2nd, 2023, to establish an international legally binding instrument on plastic pollution. Their primary objective is to comprehensively tackle the entire life cycle of plastic, ensuring accountability from manufacturing to disposal. Simultaneously, the United Nations Environmental Programme released “Turning off the Tap,” proposing a systemic approach to combat plastic pollution. These efforts signify significant progress in the global fight against plastic pollution. The benefits of reducing plastic pollution extend beyond the 2030 agenda goals. Plastic touches many aspects of life on earth.


Towards an Agreement

The UN Environment Program identifies three market shifts: reuse, recycle, and reorient and diversify. These shifts could result in an 80 percent decrease in plastic pollution and create 700,000 additional jobs by 2040. However, managing 100 million metric tons of plastics from short-lived products annually by 2040 is still required.


To see what you can do to adopt a more sustainable lifestyle, join the United Nations


/


Ô NHIỄM NHỰA LÀ GÌ?


Trung bình, thế giới sản xuất 430 triệu tấn nhựa mỗi năm - trong đó hai phần ba chỉ được sử dụng trong một thời gian ngắn. Túi bọc sô cô la, gói khoai tây chiên và dụng cụ nhựa dùng một lần cho bữa trưa. Nhưng, chu kỳ sống ngắn ngủi này có hậu quả; mỗi ngày, lượng nhựa tương đương với hơn 2,000 xe rác được đổ vào đại dương, sông và hồ của chúng ta. Kết quả là, ô nhiễm nhựa sẽ tăng gấp ba lần vào năm 2060 nếu không có biện pháp ngăn chặn.


Để ngăn chặn điều này, chúng ta cần thay đổi mối quan hệ với nhựa một cách triệt để.


Chúng Ta Đang Sản Xuất Quá Nhiều Nhựa

Nhựa là phần lớn, nguy hại nhất và dai dẳng nhất của rác thải biển, chiếm ít nhất 85 phần trăm tổng rác thải biển. Bao bì nhựa là nguyên nhân chính (36%) của sản xuất nhựa. 46 phần trăm rác nhựa được chôn lấp, 22 phần trăm trở thành rác vương vãi, 17 phần trăm được đốt cháy và 15 phần trăm được thu gom để tái chế, nhưng chỉ có dưới 9 phần trăm thực sự được tái chế sau khi trừ đi lượng hao hụt. Điều này có nghĩa là ngay cả khi chúng ta thực hiện đúng các bước, nhựa vẫn quay trở lại ám ảnh chúng ta.


Các Hệ Sinh Thái và Môi Trường Biển Đang Bị Đe Dọa

Nhựa chiếm 85 phần trăm rác thải biển. Một túi nhựa đã được tìm thấy ở Mariana Trench - điểm sâu nhất trên đại dương, và nếu không có hành động khẩn cấp, lượng ước tính 11 triệu tấn nhựa hiện đang xâm nhập vào đại dương hàng năm sẽ tăng gấp ba trong hai mươi năm tới. Và không chỉ chất lượng nước mà nhựa ảnh hưởng. Các mảnh nhựa đã được tìm thấy trong hệ tiêu hóa của nhiều loài thủy sinh, bao gồm mọi loài rùa biển và gần một nửa tất cả các loài chim biển và động vật có vú biển được khảo sát.


Giải Quyết Vấn Đề Nhựa Của Hành Tinh

Hiện nay, cuộc khủng hoảng nhựa có ảnh hưởng môi trường, sức khỏe, kinh tế và xã hội - chúng ta cần thiết kế lại cả sản phẩm sử dụng nhựa và cách chúng ta sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Các bước cụ thể đang được thực hiện để giải quyết vấn đề nhựa toàn cầu. Ủy Ban Đàm Phán Liên Chính Phủ đã họp để thiết lập một công cụ pháp lý quốc tế tập trung vào ô nhiễm nhựa, đặc biệt là trong môi trường biển. Ủy ban thứ hai đã họp tại Paris từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2023 với mục tiêu hoàn thành đàm phán vào cuối năm 2024. Mục tiêu chính của họ là giải quyết toàn diện vòng đời của nhựa, đảm bảo trách nhiệm từ sản xuất đến xử lý. Song song, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo có tựa đề “Khoá Vòi Chảy” đề xuất một cách tiếp cận hệ thống để chống lại ô nhiễm nhựa. Những nỗ lực kết hợp này phản ánh tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lại ô nhiễm nhựa trên quy mô toàn cầu. Lợi ích của việc giảm ô nhiễm nhựa không chỉ giới hạn trong một trong các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030. Nhựa ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống trên trái đất.


Hướng Tới Một Thỏa Thuận

Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc xác định ba sự chuyển đổi thị trường để tạo ra sự thay đổi đối với di sản mà nhựa để lại - tái sử dụng, tái chế, và tái định hình và đa dạng hóa. Ba sự chuyển đổi này sẽ dẫn đến việc giảm 80% ô nhiễm nhựa và có thể tạo ra việc làm bổ sung cho 700,000 người vào năm 2040. Tuy nhiên, vẫn cần hành động để quản lý 100 triệu tấn nhựa từ các sản phẩm ngắn hạn hàng năm, vào năm 2040.


Để xem bạn có thể làm gì để áp dụng lối sống bền vững hơn, hãy tham gia chiến dịch ActNow của Liên Hợp Quốc: https://www.un.org/en/actnow9 views

Σχόλια


bottom of page