top of page

TOP ORGANIZATIONS GLOBALLY FIGHTING PLASTIC POLLUTION 2023

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


 • Plastic Ocean Foundation: This organization focuses on raising awareness about the impact of plastic pollution on oceans. They produce educational content and documentaries, including the acclaimed film "A Plastic Ocean," to highlight the issue and advocate for solutions. Website

 • Post Landfill Action Network (PLAN): PLAN works primarily with college campuses to reduce reliance on disposable goods, promote a zero-waste culture, and implement more sustainable practices. They provide tools, resources, and support for students and faculty to lead the change. Website

 • Plastic Pollution Coalition: This is a global alliance of individuals, organizations, and businesses working together to stop plastic pollution and its toxic impacts. Their activities include advocacy, public education, and promoting solutions like plastic-free initiatives and policies. Website

 • The Plastic Bank: The Plastic Bank operates on a unique model where they offer financial incentives for the collection of ocean-bound plastic waste, which is then recycled. This system aims to reduce plastic pollution and provide economic opportunities in impoverished communities. Website

 • Story of Stuff: Known for its influential documentary film, this organization engages in advocacy campaigns to challenge the culture of overconsumption and waste. They focus on systemic change to address the entire lifecycle of stuff, including plastic waste. Website

 • Ocean Conservancy: Ocean Conservancy focuses on science-based solutions for healthy oceans. Their initiatives include organizing one of the world's largest volunteer efforts for ocean health, the International Coastal Cleanup, which addresses marine debris and plastic pollution. Website

 • Surfrider Foundation: This foundation's mission is the protection and enjoyment of oceans, waves, and beaches. Their campaigns focus on issues like plastic pollution, water quality, and coastal preservation, involving grassroots activism and environmental stewardship. Website

 • Oceana: As the largest international advocacy organization focused solely on ocean conservation, Oceana campaigns globally to reduce plastic pollution. They advocate for policy changes, conduct scientific research, and mobilize citizen support for protecting the world's oceans. Website

 • Sea Shepherd Conservation Society: Best known for its direct-action tactics, Sea Shepherd works to end the destruction of habitat and the slaughter of wildlife in the world's oceans. Their efforts include campaigns against illegal fishing, habitat destruction, and marine pollution, including plastics. Website

 • Take 3: The Take 3 movement encourages people to take three pieces of trash with them when they leave the beach, waterway, or anywhere else, thereby making a simple but effective contribution to reducing plastic pollution. Website


 • Greenpeace: Greenpeace is a high-profile global environmental organization that actively campaigns against plastic pollution. They focus on reducing single-use plastics, holding corporations accountable for plastic waste, and advocating for systemic change in how products are designed and consumed. Website

 • The 5 Gyres Institute: Dedicated to empowering action against the global health crisis of plastic pollution, The 5 Gyres Institute focuses on research, education, and advocacy. They're known for their research on microplastics and for promoting solutions to the plastic pollution crisis. Website

/


NHỮNG TỔ CHỨC TIÊN PHONG TRONG CUỘC CHIẾN RÁC THẢI NHỰA TRÊN THẾ GIỚI

 • Quỹ Đại Dương Nhựa (Plastic Ocean Foundation): Tổ chức này tập trung vào việc nâng cao nhận thức về ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa đối với đại dương. Họ sản xuất nội dung giáo dục và phim tài liệu, bao gồm phim "A Plastic Ocean" nổi tiếng, để làm nổi bật vấn đề và đề xuất giải pháp. Website

 • Mạng Lưới Hành Động Sau Bãi Rác (Post Landfill Action Network - PLAN): PLAN chủ yếu làm việc với các trường đại học để giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa dùng một lần, thúc đẩy văn hóa không rác thải, và triển khai các phương pháp bền vững hơn. Họ cung cấp công cụ, nguồn lực và hỗ trợ cho sinh viên và giảng viên dẫn dắt sự thay đổi. Website

 • Liên Minh Chống Ô Nhiễm Nhựa (Plastic Pollution Coalition): Đây là liên minh toàn cầu của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp làm việc cùng nhau để ngăn chặn ô nhiễm nhựa và tác động độc hại của nó. Hoạt động của họ bao gồm vận động, giáo dục công chúng, và thúc đẩy các giải pháp như sáng kiến và chính sách không nhựa. Website

 • Ngân Hàng Nhựa (The Plastic Bank): Ngân hàng Nhựa hoạt động theo mô hình độc đáo, cung cấp ưu đãi tài chính cho việc thu gom rác nhựa trên đại dương, sau đó được tái chế. Hệ thống này nhằm giảm ô nhiễm nhựa và cung cấp cơ hội kinh tế trong cộng đồng nghèo. Website

 • Câu Chuyện về Đồ Đạc (Story of Stuff): Nổi tiếng với phim tài liệu có ảnh hưởng, tổ chức này tham gia vào các chiến dịch vận động để thách thức văn hóa tiêu thụ quá mức và lãng phí. Họ tập trung vào thay đổi hệ thống để giải quyết toàn bộ vòng đời của đồ đạc, bao gồm cả rác nhựa. Website

 • Tổ Chức Bảo Vệ Đại Dương (Ocean Conservancy): Tập trung vào các giải pháp dựa trên khoa học cho đại dương khỏe mạnh. Các sáng kiến của họ bao gồm tổ chức một trong những nỗ lực tình nguyện lớn nhất thế giới về sức khỏe đại dương, Cuộc Vệ Sinh Bờ Biển Quốc Tế, đối phó với rác thải đại dương và ô nhiễm nhựa. Website

 • Quỹ Bảo Vệ Sóng và Bãi Biển (Surfrider Foundation): Sứ mệnh của quỹ này là bảo vệ và tận hưởng đại dương, sóng và bãi biển. Các chiến dịch của họ tập trung vào vấn đề như ô nhiễm nhựa, chất lượng nước và bảo tồn bờ biển, liên quan đến hoạt động cơ sở và tinh thần bảo vệ môi trường. Website

 • Oceana: Là tổ chức vận động quốc tế lớn nhất chỉ tập trung vào bảo tồn đại dương, Oceana vận động trên toàn cầu để giảm ô nhiễm nhựa. Họ vận động thay đổi chính sách, tiến hành nghiên cứu khoa học, và huy động sự hỗ trợ của công dân để bảo vệ đại dương thế giới. Website

 • Hội Bảo Vệ Động Vật Hoang Dã Biển (Sea Shepherd Conservation Society): Nổi tiếng với chiến thuật hành động trực tiếp, Sea Shepherd làm việc để chấm dứt việc phá hủy môi trường sống và giết chóc động vật hoang dã ở đại dương. Công việc của họ bao gồm các chiến dịch chống đánh cá bất hợp pháp, phá hủy môi trường sống và ô nhiễm môi trường biển, bao gồm nhựa. Website

 • Take 3: Phong trào Take 3 khuyến khích mọi người mang theo ba mảnh rác khi họ rời bãi biển, dòng nước, hoặc bất cứ đâu, như vậy là đóng góp đơn giản nhưng hiệu quả vào việc giảm ô nhiễm nhựa. Website

 • Greenpeace: Greenpeace là tổ chức môi trường toàn cầu có uy tín hoạt động chống lại ô nhiễm nhựa. Họ tập trung vào giảm nhựa sử dụng một lần, giữ trách nhiệm cho các công ty về rác nhựa, và vận động thay đổi hệ thống trong cách thiết kế và tiêu dùng sản phẩm. Website


 • Viện 5 Gyres: Dành riêng để trao quyền hành động chống lại cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu do ô nhiễm nhựa, Viện 5 Gyres tập trung vào nghiên cứu, giáo dục và vận động. Họ nổi tiếng với nghiên cứu về vi nhựa và thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa.Website25 views

Comentarios


bottom of page