top of page

INTENTIONAL LIVING - IKIGAI

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


Discovering Your Path with Ikigai

As we explore the concept of intentional living through Ikigai, remember the words of Confucius: "Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life." This ancient wisdom echoes the Ikigai philosophy of aligning your profession with your passion.


Ikigai: The Essence of Purposeful Existence

Ikigai, meaning "a reason for being," teaches us to find joy in life through purpose. As Marc Chagall said, "If I create from the heart, nearly everything works; if from the head, almost nothing." Ikigai invites us to live from the heart.


Embracing the Ikigai Way

 • Self-Reflection and Discovery: Reflect on "What makes me feel alive?" Explore your talents and the needs of the world. Ikigai lies at the intersection of your passions and the world's needs.

 • Mindfulness and Present Living: Thich Nhat Hanh's words, "The present moment is filled with joy and happiness. If you are attentive, you will see it," guide us in practicing mindfulness and finding Ikigai in everyday activities.

 • Balancing the Spheres of Life: Ikigai encompasses all aspects of life. As Aristotle said, "Happiness is the meaning and the purpose of life, the whole aim and end of human existence."

 • Continuous Growth and Learning: Embrace learning as an ongoing journey. In the words of Mahatma Gandhi, "Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever."

 • Cultivating Community and Connections: Build a community that supports each other's Ikigai. As Helen Keller noted, "Alone we can do so little; together we can do so much."

Your Ikigai Journey

Embrace Ikigai as a way of life. As Steve Jobs once said, "Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work." Ikigai inspires us to find that great work.

Further Reading and Learning about Ikigai:

 • "Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life" by Héctor García and Francesc Miralles.

 • "The Little Book of Ikigai: The Essential Japanese Way to Finding Your Purpose in Life" by Ken Mogi.

 • TED Talks on mindfulness, happiness, and finding purpose.

 • Online courses or workshops on mindfulness and personal development.

As we conclude our exploration of Ikigai and intentional living, it's essential to turn these concepts into personal reflection and action. Consider the following questions and actions to deepen your understanding and application of Ikigai in your life:

Questions To Think Further:

 • What Brings You Joy? - Think about activities that make you lose track of time, those moments when you feel truly alive and fulfilled.

 • Where Do Your Skills Lie? - Assess your talents and how they can contribute to the world around you. How can you use them to serve others and find satisfaction?

 • What Does the World Need From You? - Contemplate the needs of your community and environment. How can your unique skills and passions meet these needs?

 • What Are Your Goals for the Future? - Reflect on how you envision your life in the next five, ten, or twenty years. How does Ikigai fit into this vision?

Actionable Steps:

 • Journaling Your Ikigai: Start a daily or weekly journal to explore your thoughts and feelings about your purpose and passion. This practice can help you gain clarity and focus.

 • Mindfulness Practice: Engage in daily mindfulness exercises, like meditation or mindful walking, to stay present and connected with your inner self.

 • Community Involvement: Get involved in community projects or groups that align with your Ikigai. Sharing your journey with others can be both supportive and enlightening.

 • Continuous Learning: Enroll in a course or workshop that aligns with your passions or helps you develop new skills. Lifelong learning is a core part of living an Ikigai-driven life.

Engage with Our Community

Now, we turn to you. How does Ikigai resonate with your life? What steps will you take to align your daily living with your purpose? Share your thoughts and plans in the comments below. Let's inspire each other on this journey towards a life of intention and fulfillment.


/


SỐNG CÓ CHỦ Ý - IKIGAI


Khám Phá Con Đường Của Bạn Với Ikigai

Khi chúng ta khám phá khái niệm sống có chủ ý qua Ikigai, hãy nhớ lời của Khổng Tử: "Chọn một công việc bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong cuộc đời mình." Triết lý cổ xưa này vang vọng triết lý Ikigai về việc hòa hợp giữa nghề nghiệp và đam mê của bạn.


Ikigai: Bản Chất của Cuộc Sống Ý Nghĩa

Ikigai, có nghĩa là "lý do để tồn tại," dạy chúng ta tìm niềm vui trong cuộc sống qua mục đích. Như Marc Chagall đã nói, "Nếu tôi sáng tạo từ trái tim, hầu hết mọi thứ đều hoạt động; nếu từ đầu óc, hầu như không có gì." Ikigai mời gọi chúng ta sống từ trái tim.

Bắt Đầu Lối Sống Ikigai

 • Tự Suy Tư và Khám Phá: Suy ngẫm về "Điều gì làm tôi cảm thấy sống động?" Khám phá tài năng và nhu cầu của thế giới. Ikigai nằm ở giao điểm giữa đam mê và nhu cầu của thế giới.

 • Chánh Niệm và Sống Trong Hiện Tại: Lời của Thích Nhất Hạnh, "Khoảnh khắc hiện tại đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. Nếu bạn chú ý, bạn sẽ thấy nó," hướng dẫn chúng ta thực hành chánh niệm và tìm Ikigai trong mỗi hoạt động hàng ngày.

 • Cân Bằng Các Lĩnh Vực Cuộc Sống: Ikigai bao gồm tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Như Aristotle đã nói, "Hạnh phúc là ý nghĩa và mục đích của cuộc sống, mục tiêu toàn diện và kết thúc của sự tồn tại con người."

 • Sự Phát Triển và Học Hỏi Liên Tục: Hãy ôm lấy việc học hỏi như một hành trình không ngừng. Theo lời Mahatma Gandhi, "Sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai. Học như thể bạn sẽ sống mãi mãi."

 • Xây Dựng Cộng Đồng và Kết Nối: Xây dựng một cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình Ikigai của mỗi người. Như Helen Keller đã nói, "Một mình chúng ta có thể làm rất ít; cùng nhau chúng ta có thể làm rất nhiều."

Hành Trình Ikigai Của Bạn

Hãy ôm lấy Ikigai như một cách sống. Steve Jobs từng nói, "Công việc của bạn sẽ chiếm một phần lớn cuộc sống của bạn, và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin là công việc tuyệt vời." Ikigai truyền cảm hứng cho chúng ta tìm thấy công việc tuyệt vời đó.


Đọc Thêm và Học Hỏi Thêm về Ikigai:

 • "Ikigai: Bí Mật Nhật Bản về Một Cuộc Sống Dài và Hạnh Phúc" của Héctor García và Francesc Miralles.

 • "Cuốn Sách Nhỏ về Ikigai: Cách Thức Cần Thiết của Nhật Bản để Tìm Thấy Mục Đích Trong Cuộc Sống" của Ken Mogi.

 • Các bài nói chuyện TED về chánh niệm, hạnh phúc và tìm kiếm mục đích.

 • Các khóa học trực tuyến hoặc hội thảo về chánh niệm và phát triển cá nhân.


Chúng ta kết thúc hành trình khám phá Ikigai và sống có chủ ý, điều quan trọng là biến những khái niệm này thành sự suy ngẫm và hành động cá nhân. Cùng xem xét những câu hỏi và hành động sau để hiểu hơn và áp dụng Ikigai vào cuộc sống của bạn:

Cùng Suy Ngẫm:

 • Điều Gì Mang Lại Niềm Vui Cho Bạn? - Suy ngẫm về các hoạt động khiến bạn quên mất thời gian, những khoảnh khắc bạn cảm thấy thực sự sống động và thỏa mãn.

 • Bạn Có Kỹ Năng Gì? - Đánh giá tài năng của bạn và cách chúng có thể đóng góp cho thế giới xung quanh. Bạn có thể sử dụng chúng để phục vụ người khác và tìm thấy sự hài lòng như thế nào?

 • Thế Giới Cần Gì Từ Bạn? - Suy ngẫm về nhu cầu của cộng đồng và môi trường của bạn. Làm thế nào các kỹ năng và đam mê độc đáo của bạn có thể đáp ứng những nhu cầu này?

 • Bạn Có Mục Tiêu Gì Cho Tương Lai? - Suy ngẫm về cách bạn hình dung cuộc sống của mình trong năm, mười năm hoặc hai mươi năm tới. Ikigai phù hợp như thế nào với tầm nhìn này?

Các Bước Hành Động Tiếp Theo:

 • Nhật Ký Ikigai: Bắt đầu viết nhật ký hàng ngày hoặc hàng tuần để khám phá suy nghĩ và cảm xúc của bạn về mục đích và đam mê. Thực hành này có thể giúp bạn có được sự rõ ràng và tập trung.

 • Thực Hành Chánh Niệm: Tham gia các bài tập chánh niệm hàng ngày, như thiền định hoặc đi bộ chánh niệm, để luôn tỉnh táo và kết nối với bản thân nội tâm.

 • Tham Gia Cộng Đồng: Tham gia vào các dự án cộng đồng hoặc nhóm phù hợp với Ikigai của bạn. Chia sẻ hành trình của bạn với người khác có thể vừa hỗ trợ vừa mở mang.

 • Học Hỏi Liên Tục: Ghi danh vào một khóa học hoặc hội thảo phù hợp với đam mê của bạn hoặc giúp bạn phát triển kỹ năng mới. Học hỏi suốt đời là một phần cốt lõi của việc sống một cuộc sống theo đuổi Ikigai.

Lại Đây Kết Nối

Bây giờ, chúng ta hướng sự chú ý đến bạn. Ikigai phản ánh như thế nào trong cuộc sống của bạn? Bạn sẽ thực hiện những bước nào để đồng bộ hóa cuộc sống hàng ngày với mục đích của mình? Chia sẻ suy nghĩ và kế hoạch của bạn trong phần bình luận bên dưới. Hãy cùng nhau truyền cảm hứng trên hành trình này hướng tới một cuộc sống có chủ ý và trọn vẹn.


Quyen Nguyen

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com




4 views

Comments


bottom of page