top of page

What is Green Lifestyle?

Updated: Jun 18, 2022-Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới-

Begins with one’s self, in order to create value, and inspire with that value, the individual must be living with the value that is being created. The definition is the same, only relative, not correct but not wrong either, because each person is born in different cultures, with different views, speed and time may be different. But the goal and purpose can be the same, from which each person will have their own choice to complete the big picture that they desire. Because in the individuality will have somethings in common, in the common will exists individuality.


What we throw away are personal belongings, but the place of discharge is no longer hold the individuality. - LaiDay Refill Station

Green-Lifestyle: As a painting, this painting will show the balance between people, nature and living environment are connected, in the closed circle of life. - past, present and future. Living is the connection, with people, nature and one’s self. Green is the natural, and the biological diversity of the Earth. At Laiday, green living (the path we take) is understood as an idea of life and a way of life aim at stabilities (core meaning) in one’s own way, without perfection, and you are the lead, know what you need to do to be more complete, not to be perfect for yourself and for the environment.

Final, Have you ever asked yourself: How to maintain a better life? And green lifestyle is one of those answers.


/


How to start Green Lifestyle?This is maybe one of the questions people are asking, but do you know that it takes us 21 days to change a new habit? And to start a new habit, you have to change your perspective in life, because only when we change from within, the new things will begin to change.


“Change the way you look at things and the things you look at change” - Wayne Dyer

So, let's start slow, feeling the most basic thing that has existed in us since the first days, the basics have never changed, because that existence is still there, and we come back and live up to that value.


1.Breathe to feel.

We cannot live without breathing, but how long have we not been mindful about breathing? What is the breathing of mindfulness and how does it differ? What is the breath of clean air and vice versa? These are the questions, but it is our sense that understand the answer clearly. And rationality helps us to know how to breathe in a fresh and clean atmosphere like in the morning, drowning in the mist, the breeze blowing through our shoulders, and loving first breath in that day, peaceful and quiet.


2. Think about the good things.

An easy way to understang this is: think of good things as a source of energy. Do not just use that energy for an exact time, but bring that energy into good thoughts at every moment that you are breathing or at any moment in your life, so our thoughts will be recognize, and put them into action. We are always aware, to put them into action. Because only thoughts about goodness will make us live and aim for goodness, for ourselves, for everyone and for this life.


“The foundation of spiritual life is the thought, so the essence of the religious life is inner discipline, the discipline of the mind.” - (Archimandrite Theophil Paraian, “Words to Youth”)

3. Live a sustainable life.

Perhaps, we are born in different circumstances, different environments, but we live together on a planet, in an atmosphere, and grow up with the same resources. But what does sustainability mean? It is as stable as a closed circle, repeated and maintained in its original nature. We, as generations living in the present, continue and are living in that circle. We have the responsibility to continue maintaining the circle and protect it so the next generation can live in its original nature, like the way we do. So our presence is not only about existence, but about living for a good purpose, finding that goal and starting a life of sustainability. For the future is the fruit of the seed that we plant today. Love each other as we live together on the same planet, breathing the same atmosphere.4. Start planting.

How will we live without trees or nature? We understand the need for trees but have we understood the advantages that nature brings to human?


You can refer to nearly 20 reasons here:


If you want to nurtur hope, start from planting . The process of planting trees is also a process that we learn about ourselves, about this life and the little things that come with it.


“All our wisdom is stored in the trees.” - Santosh Kalwar

5. Change yourself.

Finding a solution to the beginning of a "green lifestyle" is not difficult, it is only difficult when we lack faith. And faith only begins when and only when the urge within ourselves begins. Starting to change ourselves, our thinking about the environment is not a trend, but it has long been a part of responsibility, but only we wait until things get worse, then we begin to give more thoughts. If 20 years later, I wonder why 20 years ago I did not start? If the next 20 years, I feel grateful that I have started. So today’s you, what quote will you choose for your the next 20 years?


 


Bắt đầu từ câu chuyện cá nhân, để có thể tạo ra giá trị, và truyền cảm hứng với giá trị đó, cá nhân phải là người sống với giá trị đang tạo ra. Định nghĩa cũng vậy, cũng chỉ mang tính chất tương đối, không đúng không sai, vì mỗi người được sinh ra ở mỗi môi trường, văn hoá khác nhau, sẽ có mỗi góc nhìn khác nhau, vận tốc và thời gian có thể khác nhau, nhưng mục tiêu và mục đích có thể giống nhau, từ đó mỗi người sẽ có mỗi sự lựa chọn riêng để đi đến bức tranh mà mình mong muốn. Bởi trong cái riêng sẽ có cái chung, mà trong cái chung sẽ cái riêng.Những gì ta tự thải là những cái riêng, nhưng nơi thải ra không còn là những cái riêng nữa. - Lại Đây Refill Station


Sống xanh (Green-Lifestyle): Là một bức tranh, trong bức tranh này sẽ thể hiện rõ được sự cân bằng giữa con người, thiên nhiên và môi trường sống được kết nối với nhau, trong vòng tuần hoàn khép kín của cuộc sống - quá khứ, hiện tại và tương lai.

Sống là sự kết nối, với con người, thiên nhiên và chính mình.

Xanh là sự tự nhiên, và là sự đa dạng sinh học của Trái Đất.

Tại Lại Đây, sống xanh (là con đường đi đến) được hiểu như một lý tưởng sống và lối sống hướng đến sự bền vững (cốt lõi) theo cách riêng của chính mình, không có sự hoàn hảo, và chính bạn là người chủ động, biết mình cần làm gì để hoàn thiện hơn, không phải để hoàn hảo hơn cho mình và cho môi trường.


Cuối cùng,

Đã bao giờ, bạn tự hỏi bản thân rằng: Làm thế nào để duy trì cuộc sống tốt đẹp hơn?

sống xanh là một trong câu trả lời ấy.


/Vậy làm sao để bắt đầu lối sống xanh?


Đây có lẽ một trong những câu hỏi mà mọi người đang đặt ra, nhưng bạn có biết chúng ta đều phải mất 21 ngày để thay đổi một thói quen mới?Và để bắt đầu một thói quen mới, chính mình phải thay đối cách nhìn cuộc sống này, vì chỉ khi ta thay đổi từ trong ta, những thứ xung quanh mới bắt đầu thay đổi.


“Change the way you look at things and the things you look at change” - Wayne Dyer

Thế nên, chúng ta hãy thật chậm rãi, cảm nhận những điều cơ bản nhất đã tồn tại trong chúng ta từ những ngày đầu tiên, những điều cơ bản ấy vẫn chưa bao giờ thay đổi, vì sự tồn tại ấy vẫn nằm đấy, và việc của là ta quay trở về và sống đúng với giá trị ấy.


1.Thở để cảm.


Chúng ta không thể sống nếu không thở, nhưng bao lâu rồi chúng ta không thật để ý đến việc thở? Cái thở của việc để tâm và không để tâm nó khác nhau thế nào? Cái thở của một bầu không khí thật sạch và ngược lại thì sẽ như thế nào? Đều là những câu hỏi, nhưng chính cảm nhận của chúng ta là hiểu được câu trả lời rõ nhất. Và lý trí giúp ta biết được làm sao để luôn được thở trong một bầu không khí sạch và mát như cái cảm giác mỗi buổi sáng, ngập mình trong sương, những cơn gió nhẹ bay qua hàng vai và ta yêu sao cái hơi thở đầu tiên trong ngày ấy, thật bình yên và nhẹ nhàng.


2.Nghĩ về những điều tốt đẹp.


Để dễ hiểu hơn, hãy nghĩa cái đẹp như một nguồn năng lượng. Đừng chỉ sử dụng năng lượng ấy trong một thời điểm cụ thể, mà hãy mang những nguồn năng lượng ấy là những suy nghĩ tốt đẹp vào trong mọi thời điểm ta đang thở hoặc bất cứ lúc nào trong cuộc đời bạn, để suy nghĩ của ta luôn được nhận thức, để đưa chúng vào hành động. Vì chỉ có những suy nghĩ về những cái đẹp mới có thể sống và hướng đến cái đẹp, cho mình, cho người và cho cuộc đời này.


“The foundation of spiritual life is the thought, so the essence of the religious life is inner discipline, the discipline of the mind.” - (Archimandrite Theophil Paraian, “Words to Youth”)

3. Sống một cuộc sống bền vững.


Có lẽ, chúng ta sinh ra trong một hoàn cảnh khác nhau, môi trường khác nhau. Nhưng chúng ta lại sống chung với nhau trên 1 hành tinh, 1 bầu không khí, và được lớn lên cùng 1 nguồn tài nguyên. Nhưng bền vững nghĩa là gì? Thật ra bền vững giống một một vòng tròn khép kín, được lặp đi lặp lại và được duy trì đúng bản chất ban đầu. Chúng ta, là thế hệ đang sống trong hiện tại, tiếp nối và đang sống trong vòng tròn ấy, có trách nhiệm là tiếp tục duy trì vòng tròn và bảo vệ để thế hệ tiếp theo vẫn được sống đúng như bản chất ban đầu, như cách chúng ta được nhận. Vậy nên sự hiện diện của ta không chỉ là sự tồn tại, mà là sống vì một mục đích tốt đẹp, hãy tìm ra mục đích ấy và bắt đầu một cuộc sống bền vững. Vì tương lai là trái ngọt của hạt mầm hôm nay ta gieo. Hãy yêu thương nhau như cách chúng ta đang sống chung với nhau trên cùng 1 hành tinh, 1 bầu không khí.


4. Bắt đầu trồng cây.


Chúng ta sẽ sống như thế nào nếu không có cây xanh hoặc thiên nhiên? Chúng ta hiểu được cần phải có cây xanh nhưng chúng ta đã hiểu hết về những ưu điểm mà thiên nhiên mang lại cho con người chưa? Bạn có thể tham khảo gần 20 lý do tại đây:https://greentumble.com/20-reasons-why-we-should-plant-trees/Nếu bạn đang nuôi dưỡng niềm hy vọng, hãy bắt đầu từ việc trồng cây. Quá trình trồng cây cũng là quá trình ta học được rất nhiều về chính con người mình, về cuộc sống này và những điều nhìn là nhỏ bé ấy mang lại cho bạn.


“All our wisdom is stored in the trees.” - Santosh Kalwar

5. Thay đổi chính mình.Tìm một giải pháp để bắt đầu “Lối sống xanh" thật sự không khó, nó chỉ khó khi chúng ta thiếu niềm tin. Và niềm tin ấy chỉ bắt đầu, khi và chỉ khi bên trong ta bắt thôi thúc. Và khi chúng ta bắt đầu thay đổi chính mình, những suy nghĩ của chúng ta về môi trường không phải là một xu hướng, mà từ lâu nó đã là một phần trách nhiệm, chỉ là ta vẫn đợi đến khi kết quả xấu đi, ta mới bắt đầu nghĩ về nó nhiều hơn.Nếu 20 năm tiếp theo, ta lại tự hỏi vì sao 20 năm trước tôi không bắt đầu?

Nếu 20 năm tiếp theo, ta cảm thấy biết ơn vì ta đã bắt đầu.


Vậy bạn của ngày hôm nay, sẽ chọn câu nói nào cho 20 năm tiếp theo?
18,597 views

Comments


bottom of page