top of page

WELL-BEING: NURTURING BALANCE FROM WITHIN FOR A HARMONIOUS LIFE

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


The Journey to Inner Balance

Well-being is not just about physical health; it's a harmonious blend of mental, emotional, and spiritual wellness. As Aristotle once wisely stated, "Happiness depends upon ourselves." This journey begins from within, seeking balance in all aspects of life.


Understanding Well-being

Well-being involves more than just absence of illness; it's about feeling good and functioning effectively. It encompasses self-acceptance, personal growth, purpose in life, positive relationships, and environmental mastery.


Nurturing Mental and Emotional Health

 • Mindfulness Practices: Incorporate meditation, yoga, or breathing exercises into your daily routine.

 • Positive Psychology: Focus on positive experiences and emotions to foster a growth mindset.

 • Emotional Intelligence: Develop the ability to understand and manage your emotions effectively.

Physical Health and Its Role in Well-being

Physical health is a cornerstone of overall well-being. Regular exercise, a balanced diet, and adequate sleep are fundamental.


Balancing Work and Personal Life

Finding a balance between work and personal life is crucial for well-being. As the Dalai Lama emphasizes, "Man. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health."


Engage and Reflect

 • What steps can you take to improve your well-being in different areas of your life?

 • Reflect on your daily habits and how they contribute to or detract from your well-being.

 • Consider starting a well-being journal to track your progress and insights.

 • For further reading, explore 'The How of Happiness' by Sonja Lyubomirsky or 'Emotional Intelligence' by Daniel Goleman.

Reflect on the essence of well-being and how nurturing balance from within can lead to a more harmonious and fulfilling life.


/


WELL-BEING: NUÔI DƯỠNG SỰ CÂN BẰNG TỪ BÊN TRONG CHO CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC


Hành trình đến sự cân bằng nội tại

Phúc lợi không chỉ là sức khỏe thể chất; đó là sự hòa quyện hài hòa của sức khỏe tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Như Aristotle từng khôn ngoan nói, "Hạnh phúc phụ thuộc vào chính chúng ta." Hành trình này bắt đầu từ bên trong, tìm kiếm sự cân bằng trong mọi khía cạnh của cuộc sống.


Hiểu Biết về Well-Being

Well-Being không chỉ là “không bị bệnh", mà đó còn là cảm giác tốt và hoạt động hiệu quả. Nó bao gồm sự chấp nhận bản thân, phát triển cá nhân, mục đích trong cuộc sống, mối quan hệ tích cực và kiểm soát môi trường.


Nuôi Dưỡng Sức Khỏe Tinh Thần và Cảm Xúc

 • Thực Hành Chánh Niệm: Kết hợp thiền, yoga hoặc bài tập thở vào lịch trình hàng ngày của bạn.

 • Tâm Lý Học Tích Cực: Tập trung vào trải nghiệm và cảm xúc tích cực để nuôi dưỡng tư duy phát triển.

 • Trí Tuệ Cảm Xúc: Phát triển khả năng hiểu và quản lý cảm xúc của bạn một cách hiệu quả.

Sức Khỏe Thể Chất

Sức khỏe thể chất là nền tảng của phúc lợi tổng thể. Tập thể dục đều đặn, chế độ ăn cân đối và giấc ngủ đủ là cơ bản.


Cân Bằng Công Việc và Cuộc Sống Cá Nhân

Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân là quan trọng cho phúc lợi. Như Đức Dalai Lama nhấn mạnh, "Con người. Bởi vì anh ta hy sinh sức khỏe của mình để kiếm tiền. Sau đó anh ta hy sinh tiền bạc để phục hồi sức khỏe."


Lại Đây Suy Ngẫm

 • Bạn có thể thực hiện những bước nào để cải thiện phúc lợi của bạn ở các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống?

 • Suy ngẫm về thói quen hàng ngày của bạn và cách chúng góp phần hoặc lấy đi phúc lợi của bạn.

 • Xem xét bắt đầu một nhật ký phúc lợi để theo dõi tiến trình và hiểu biết của bạn.

 • Để tìm hiểu sâu hơn, đọc 'The How of Happiness' của Sonja Lyubomirsky hoặc 'Emotional Intelligence' của Daniel Goleman.

Suy ngẫm về bản chất của phúc lợi và cách nuôi dưỡng sự cân bằng từ bên trong có thể dẫn đến một cuộc sống hài hòa và trọn vẹn hơn.


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com

4 views

Comments


bottom of page