top of page

SIMPLE LIVING: RECONNECTING WITH OUR ROOTS AND EMBRACING A GREEN FUTURE

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


Green Living: Have You Ever Wondered...

Have you ever asked yourself, how can you live a better, simpler, and more meaningful life? Wayne Dyer once said, "The way you live is a painting that no one else can create but you." Simple living, or green living, is not just about choosing eco-friendly products, but about reconnecting with our true selves and creating a more sustainable future.


From Consumerism to Conscious Living

We often find ourselves caught in the endless cycle of consumption. But is this the path to happiness? Santosh Kalwar wrote, "Consumption is not the answer; only love can make us feel rich." Simple living helps us focus on what's truly important: relationships, health, and happiness.


The First Step: Awareness of Personal Impact

Every shopping decision you make has an impact on the environment and society. Start by questioning: Do I really need this product? How is it made, and what is its environmental impact?


Practicing Simple Living

 • Choose Green Products: Prioritize recycled, reused, and natural products.

"Our world has limits, but human creativity does not." - Lorraine Daston. Prioritize recycled, reused, and natural products.

 • Reduce Consumption: Limit unnecessary purchases

"Less, but better." - Dieter Rams. Limit unnecessary purchases.

 • Share and Reuse: Engage in community sharing initiatives.

"Every item we don’t buy is a small victory for our planet." - Anne Marie Bonneau. Engage in community sharing initiatives.

 • Slow Down and Reflect: Take time to enjoy and reflect on the life around you.

“Life is not about rushing, but to savor." - Mahatma Gandhi. Take time to enjoy and reflect on the life around you.


Further Reading and Learning

 • For a deeper understanding of simple living, check out greentumble.com.

 • The book "The Art of Simple Living" is also a great source of inspiration.

Reflection and Action

In our fast-paced lives, we often forget the true value of simplicity. But as Henry David Thoreau once said, "A life of simplicity yields the sweetest freedom." Pause and reflect on your daily choices. You can start by making small steps: use less plastic, engage in community activities, or simply spend time appreciating nature. You can start change with the smallest of steps. Reflect on your daily choices and take action today to make a difference for tomorrow. Do something today, however small, to make a difference for tomorrow. Where will you begin on your journey towards simple and green living?


/


CUỘC SỐNG GIẢN ĐƠN: TÌM LẠI BẢN CHẤT VÀ HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI XANH


Sống Xanh: Bạn đã bao giờ tự hỏi...

Bạn có bao giờ tự hỏi, làm thế nào để sống một cuộc sống tốt hơn, giản đơn và có ý nghĩa hơn? Wayne Dyer từng nói, "Cách bạn sống là một bức tranh mà không có ai vẽ nên ngoại trừ bạn." Cuộc sống giản đơn, hay còn gọi là lối sống xanh, không chỉ là việc lựa chọn những sản phẩm thân thiện với môi trường, mà còn là việc tìm lại bản chất thực sự của chúng ta và tạo ra một tương lai bền vững hơn.


Từ Lối Sống Tiêu Dùng đến Lối Sống Tinh Tế

Chúng ta thường bị cuốn vào vòng xoáy của việc tiêu dùng không ngừng. Nhưng liệu đó có phải là con đường dẫn đến hạnh phúc? Santosh Kalwar từng viết, "Tiêu dùng không phải là câu trả lời; chỉ có tình yêu mới làm cho ta cảm thấy giàu có." Cuộc sống giản đơn giúp chúng ta tập trung vào những gì thực sự quan trọng: mối quan hệ, sức khỏe, và hạnh phúc.


Bước Đầu Tiên: Nhận Thức về Ảnh Hưởng Cá Nhân

Mỗi quyết định mua sắm của bạn đều có ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi: sản phẩm này có thật sự cần thiết không? Nó được sản xuất như thế nào và ảnh hưởng đến môi trường ra sao?


Thực Hành Lối Sống Giản Đơn

 • Chọn Sản Phẩm Xanh: Hãy ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế, tái sử dụng và thiên nhiên.

"Thế giới chúng ta có giới hạn, nhưng sự sáng tạo của con người thì không." - Lorraine Daston. Hãy ưu tiên sử dụng sản phẩm tái chế, tái sử dụng và thiên nhiên.

 • Giảm Tiêu Dùng: Hạn chế mua sắm không cần thiết.

"Làm ít hơn, nhưng tốt hơn." - Dieter Rams. Hạn chế mua sắm không cần thiết.

 • Chia Sẻ và Tái Sử Dụng: Tham gia vào các cộng đồng chia sẻ đồ dùng.

“Mỗi món đồ chúng ta không mua là một chiến thắng nhỏ cho Trái Đất." - Anne Marie Bonneau. Tham gia vào các cộng đồng chia sẻ đồ dùng.

 • Sống Chậm và Suy Ngẫm: Dành thời gian để tận hưởng và suy ngẫm về cuộc sống xung quanh bạn.

“Cuộc sống không phải để vội vã, mà là để cảm nhận." - Mahatma Gandhi. Dành thời gian để tận hưởng và suy ngẫm về cuộc sống xung quanh bạn.


Đọc Thêm và Học Hỏi

 • Để hiểu sâu hơn về lối sống giản đơn, hãy tham khảo trang web greentumble.com.

 • Sách "The Art of Simple Living" cũng là nguồn cảm hứng tuyệt vời.

Suy Ngẫm và Hành Động

Trong cuộc sống hối hả, chúng ta thường quên mất giá trị thực sự của sự giản đơn. Nhưng như Henry David Thoreau từng nói, "Cuộc sống giản dị mang lại sự tự do ngọt ngào nhất." Hãy dừng lại, suy ngẫm về lựa chọn hàng ngày của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng việc thực hiện những bước nhỏ: sử dụng ít đồ nhựa hơn, tham gia vào các hoạt động cộng đồng, hoặc chỉ đơn giản là dành thời gian để ngắm nhìn thiên nhiên. Bạn có thể bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Hãy suy ngẫm về lựa chọn hàng ngày của bạn và hành động hôm nay để tạo nên sự khác biệt cho ngày mai. Bạn đã sẵn sàng để bước vào hành trình sống xanh chưa? Hãy làm một điều gì đó hôm nay, dù nhỏ bé, để tạo nên sự khác biệt cho ngày mai. Bạn sẽ bắt đầu từ đâu trong hành trình sống giản đơn và xanh này?


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com
8 views

Comentários


bottom of page