top of page

SHIFTING TOWARDS A LESS MEAT, MORE PLANT-BASED DIET: A JOURNEY FOR HEALTH AND SUSTAINABILITY

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


Understanding the Shift

As we navigate towards healthier and more sustainable eating habits, it's not always about making extreme changes. Michael Pollan’s simple advice, "Eat food, not too much, mostly plants," beautifully captures the essence of transitioning towards a diet that includes less meat and more plant-based foods.


The Gradual Transition to Less Meat

A less meat, more plant-based diet doesn't mean giving up meat entirely overnight. It's about reducing meat consumption gradually and increasing the proportion of plant-based foods in your diet.


Benefits of Reducing Meat Consumption

Reducing meat intake can lead to better health outcomes and a smaller environmental footprint. As Jonathan Safran Foer puts it, "Eating animals is making us sick." Incorporating more plants into your diet can mitigate these risks.


Steps Towards a Plant-Forward Diet

 • Start Small: Begin by dedicating one or two days a week to meatless meals.

 • Explore Plant-Based Alternatives: Experiment with plant-based proteins like lentils, beans, and tofu.

 • Reinvent Your Plate: Focus on making plants the star of your meals, with meat as a side or garnish.

Local and Organic Food Choices

Choosing local and organic produce supports sustainable agriculture practices. This approach aligns with Alice Waters' philosophy: "Good food is a right, not a privilege." It leads to a deeper appreciation of food sources and their impact.


Mindful Eating Habits

Mindful eating is about being aware of what and how we eat. It involves savoring our food, understanding its origins, and recognizing its effects on our bodies and the planet.


Engage and Reflect

 • How can you integrate more plant-based meals into your weekly routine?

 • Share your favorite meatless recipe with friends or family.

 • Visit a local farmers' market and choose a new vegetable to incorporate into your meals.

 • Educate yourself further by reading books like 'How Not to Die' by Dr. Michael Greger or 'Eating Animals' by Jonathan Safran Foer.

Embrace each step towards a less meat, more plant-based diet as a positive change for both your health and the environment. Remember, it's not about perfection but progress.


/


CHUYỂN DỊCH TỪ ĂN ÍT THỊT ĐẾN ĂN NHIỀU THỰC VẬT: HÀNH TRÌNH VÌ SỨC KHỎE VÀ BỀN VỮNG


Hiểu Rõ Sự Chuyển Dịch

Khi chúng ta hướng tới thói quen ăn uống lành mạnh và bền vững hơn, không phải lúc nào cũng về việc thay đổi cực đoan. Lời khuyên đơn giản của Michael Pollan, "Ăn thực phẩm, không quá nhiều, chủ yếu là thực vật," tóm gọn bản chất của quá trình chuyển dịch sang chế độ ăn ít thịt và nhiều thực vật hơn.


Quá Trình Chuyển Dần Dần Sang Ăn Ít Thịt

Chế độ ăn ít thịt, nhiều thực vật không có nghĩa là bỏ thịt hoàn toàn qua một đêm. Đó là về việc giảm dần lượng thịt tiêu thụ và tăng tỷ lệ thực phẩm thực vật trong chế độ ăn.


Lợi Ích Của Việc Giảm Tiêu Thụ Thịt

Giảm tiêu thụ thịt có thể dẫn đến kết quả sức khỏe tốt hơn và dấu chân môi trường nhỏ hơn. Như Jonathan Safran Foer nói, "Ăn thịt đang làm chúng ta bệnh." Việc bổ sung nhiều thực vật vào chế độ ăn có thể giảm bớt những rủi ro này.


Các Bước Hướng Tới Chế Độ Ăn Chủ Đạo Là Thực Vật

 • Bắt Đầu Từ Nhỏ: Bắt đầu với một hoặc hai ngày mỗi tuần ăn các bữa không thịt.

 • Khám Phá Các Lựa Chọn Thay Thế Thực Vật: Thử nghiệm với các protein thực vật như đậu lăng, đậu nành và đậu hũ.

 • Tái Tạo Bữa Ăn Của Bạn: Tập trung vào việc làm cho thực vật trở thành trung tâm của bữa ăn, với thịt là một phần phụ hoặc trang trí.

Lựa Chọn Thực Phẩm Địa Phương, Theo Mùa và Hữu Cơ

Chọn mua sản phẩm địa phương, theo mùa và hữu cơ (khi có thể) hỗ trợ các phương pháp nông nghiệp bền vững. Phương pháp này phù hợp với triết lý của Alice Waters: "Thức ăn ngon là một quyền, không phải đặc quyền." Nó dẫn đến sự đánh giá cao sâu sắc hơn về nguồn gốc thực phẩm và ảnh hưởng của chúng.


Thói Quen Ăn Uống Ý Thức

Ăn uống ý thức là việc ý thức về những gì và làm thế nào chúng ta ăn. Nó bao gồm việc thưởng thức thức ăn, hiểu biết nguồn gốc của chúng và nhận thức về ảnh hưởng của chúng đối với cơ thể và hành tinh.


Lại Đây Suy Ngẫm

 • Làm thế nào bạn có thể tích hợp nhiều bữa ăn ít thịt, hay ăn chay hơn vào lịch trình hàng tuần của mình?

 • Chia sẻ công thức ăn không thịt yêu thích của bạn với bạn bè hoặc gia đình.

 • Thăm một chợ nông sản địa phương và chọn một loại rau mới để bổ sung vào bữa ăn của bạn.

 • Tự giáo dục thêm bằng cách đọc sách như 'How Not to Die' của Dr. Michael Greger hoặc 'Eating Animals' của Jonathan Safran Foer.

Hãy bắt đầu từng bước chuyển dịch sang chế độ ăn ít thịt, nhiều thực vật hơn như một sự thay đổi tích cực cho cả sức khỏe và môi trường của bạn. Nhớ rằng, không phải về sự hoàn hảo mà là tiến bộ, mỗi chút một lúc là tốt rồi.


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com
4 views

Comments


bottom of page