top of page

MINIMALIST LIVING AND DECLUTTERING: SIMPLICITY FOR A FOCUSED AND SUSTAINABLE LIFESTYLE

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


Embracing the Minimalist Philosophy

In our world of constant consumption, minimalist living stands as a breath of fresh air. Henry David Thoreau once said, "Our life is frittered away by detail... simplify, simplify." This philosophy of simplification lies at the heart of minimalism – reducing possessions to focus on what truly matters.


Understanding Minimalism and Decluttering

Minimalism isn’t just about having fewer things; it’s about making room for more meaningful engagements and experiences. As Marie Kondo puts it, "The question of what you want to own is actually the question of how you want to live your life." This lifestyle promotes environmental responsibility by reducing waste and excess.


Tips for Adopting a Minimalist Lifestyle

 • Declutter Regularly: Start by sorting your belongings and letting go of what you no longer need.

 • Intentional Purchasing: Buy only what is necessary and of good quality.

 • Focus on Experiences, Not Things: Invest in experiences that enrich your life rather than material possessions.

Benefits of Minimalist Living

Embracing minimalism can lead to a more focused and peaceful lifestyle. It's about finding joy and contentment in the simplicity and acknowledging, as Joshua Becker notes, "The best things in life aren’t things."


Sustainability and Minimalism

Minimalism aligns with sustainable living. By owning less and choosing eco-friendly options, we reduce our environmental footprint and contribute to a healthier planet.


Engage and Reflect

 • What areas of your life could benefit from decluttering and adopting a minimalist approach?

 • Try the 30-day minimalism challenge: each day, let go of an item that no longer serves you.

 • Reflect on how your buying habits impact the environment. Can you make more sustainable choices?

 • Further your understanding with resources like 'Goodbye, Things' by Fumio Sasaki or 'Minimalism: Live a Meaningful Life' by Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus.

Reflect on the serenity and sustainability that minimalism brings to your life. Each step towards simplicity is a step towards a more intentional and environmentally conscious existence.


/


SỐNG TỐI GIẢN VÀ THÓI QUEN DỌN DẸP: SỰ ĐƠN GIẢN CHO AN TRÚ VÀ BỀN VỮNG


Triết Lý Sống Tối Giản

Trong thế giới tiêu thụ liên tục của chúng ta, cuộc sống tối giản như một làn gió mới mẻ. Henry David Thoreau từng nói, "Cuộc đời chúng ta bị phí hoài bởi những chi tiết... hãy đơn giản hóa, đơn giản hóa." Triết lý về sự đơn giản hóa này nằm ở trái tim của lối sống tối giản - giảm bớt đồ đạc để tập trung vào những điều thực sự quan trọng.


Hiểu Rõ Về Sống Tối Giản và Thói Quen Dọn Dẹp

Sống tối giản không chỉ là có ít đồ hơn; đó là tạo không gian cho những hoạt động và trải nghiệm ý nghĩa hơn. Như Marie Kondo đặt ra, "Câu hỏi về những gì bạn muốn sở hữu thực sự là câu hỏi về cách bạn muốn sống cuộc đời mình." Lối sống này thúc đẩy trách nhiệm môi trường bằng cách giảm lãng phí và thừa.


Áp Dụng Lối Sống Tối Giản

 • Dọn Dẹp Định Kỳ: Bắt đầu bằng cách sắp xếp đồ đạc và buông bỏ những thứ bạn không cần nữa.

 • Mua Sắm Có Kế Hoạch và Chủ Đích: Chỉ mua những thứ cần thiết và chất lượng tốt.

 • Tập Trung Vào Trải Nghiệm, Không Phải Đồ Vật: Đầu tư vào những trải nghiệm làm giàu cuộc sống của bạn thay vì sở hữu vật chất.

Lợi Ích Của Cuộc Sống Tối Giản

Thực hành lối sống tối giản có thể dẫn đến một cuộc sống bình yên hơn. Đó là việc tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong sự đơn giản, như Joshua Becker lưu ý, "Những điều tốt nhất trong cuộc sống không phải là đồ vật."


Sự Bền Vững và Sống Tối Giản

Sống tối giản phù hợp với lối sống bền vững. Bằng cách sở hữu ít hơn và chọn lựa các lựa chọn thân thiện với môi trường, chúng ta giảm dấu chân môi trường và đóng góp vào một hành tinh khỏe mạnh hơn.


Lại Đây Suy Ngẫm

 • Những lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn có thể được lợi từ việc dọn dẹp và áp dụng cách tiếp cận tối giản?

 • Thử thách tối giản 30 ngày: mỗi ngày, hãy loại bỏ một món đồ không còn phục vụ bạn.

 • Suy ngẫm về cách thói quen mua sắm của bạn ảnh hưởng đến môi trường. Bạn có thể đưa ra những lựa chọn bền vững hơn không?

 • Mở rộng hiểu biết của bạn với các nguồn tài liệu như 'Goodbye, Things' của Fumio Sasaki hoặc 'Minimalism: Live a Meaningful Life' của Joshua Fields Millburn và Ryan Nicodemus.

Suy ngẫm về sự yên bình an trú và bền vững mà lối sống tối giản mang lại cho cuộc sống của bạn. Mỗi bước đi về phía sự đơn giản là một bước đi về phía một cuộc sống có chủ đích và có trách nhiệm hơn với môi trường..


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com5 views

Commenti


bottom of page