top of page

HYGGE LIVING: FINDING HAPPINESS IN SIMPLICITY

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


Hygge: The Danish Secret to a Happy Life

Hygge, originating from Denmark, transcends a mere lifestyle; it's an art of finding contentment in life's simple pleasures. As Meik Wiking, author of "The Little Book of Hygge," beautifully puts it, "Hygge is the feeling you have when you’re at home, safe and warm, regardless of what’s happening outside." It's about cherishing the coziness of the soul.


A Glimpse into the History of Hygge

Tracing back to the early 19th century, Hygge, derived from a Norwegian term meaning "well-being," has been an integral part of Danish culture. It embodies a philosophy of warmth, friendliness, and a deep connection with the simple joys of life.


The Importance of Hygge

Hygge is the art of creating joy and comfort in every small moment. It's the warmth of a flickering candle, the serenity of a morning coffee, or the escape offered by a good book. It's about embracing the everyday and finding the extraordinary in the ordinary.


Practical Tips for Living a Hygge Life

 • Create a Cozy Space: Make your home a sanctuary of warmth. Incorporate soft lighting, comfortable blankets, and elements that evoke warmth and relaxation.

"Home is not a place...it's a feeling." - Cecelia Ahern.

 • Practice Self-Care: Carve out time for activities that nourish your body and soul, be it a hot bath, a leisurely walk, or meditation.

"Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation." - Audre Lorde.

 • Connect with Loved Ones: In a digital age, genuine connections are priceless. Have heart-to-heart conversations, cook together, or simply share silence.

"The best things in life are the people we love, the places we've been, and the memories we've made along the way." - Unknown.


Hygge Exercises for Daily Practice

 • Mindful Tea/Coffee Ritual: Start your day with a mindful beverage ritual. Savor the aroma, the warmth, and the taste, allowing yourself to be fully present.

 • Gratitude Journaling: Each evening, jot down three things that brought you joy or comfort. This practice fosters a hygge mindset by focusing on life's positives.

 • Nature Embrace: Spend time in nature. Whether it's a walk in the park or tending to houseplants, connect with the natural world to find peace and simplicity.


Further Reading and Learning

 • Explore "The Little Book of Hygge" by Meik Wiking for deeper insights.

 • Visit hyggehouse.com for comprehensive guidance on embracing Hygge living.


Reflection and Call-to-Action

Reflect on your life: How often do you pause to appreciate the simple joys? What changes can you make to infuse more Hygge into your daily routine? Remember, Hygge is about creating a sanctuary in your heart and home. Start small, but start today. Embrace the Hygge life and discover the profound joy in life's simple pleasures.


/


CUỘC SỐNG HYGGE: TÌM HẠNH PHÚC TRONG NHỮNG ĐIỀU GIẢN ĐƠN


Hygge: Bí Mật Hạnh Phúc Đến Từ Đan Mạch

Hygge, một khái niệm đến từ Đan Mạch, không chỉ là một lối sống mà còn là nghệ thuật tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn của cuộc sống. Như Meik Wiking, tác giả cuốn "The Little Book of Hygge," đã nói, "Hygge là cảm giác bạn có khi ở nhà, an toàn và ấm áp, bất kể điều gì đang diễn ra bên ngoài." Đó là việc trân trọng sự ấm áp của tâm hồn.


Lịch Sử của Hygge

Phát sinh từ đầu thế kỷ 19, Hygge, bắt nguồn từ một từ tiếng Na Uy có nghĩa là "sự thoải mái," đã trở thành một phần không thể tách rời của văn hóa Đan Mạch. Nó thể hiện một triết lý về sự ấm cúng, thân thiện và mối liên kết sâu sắc với những niềm vui giản đơn trong cuộc sống.


Tầm Quan Trọng Của Hygge

Hygge là nghệ thuật tạo ra niềm vui và sự thoải mái trong từng khoảnh khắc nhỏ nhặt hàng ngày. Đó có thể là sự ấm áp của ngọn nến lung linh, sự bình yên của tách cà phê buổi sáng, hoặc là lối thoát khỏi cuộc sống hàng ngày qua một quyển sách hay. Đó là việc ôm trọn cuộc sống hàng ngày và tìm thấy cái phi thường trong những điều bình thường.


Thực Hành Cuộc Sống Hygge

 • Tạo Không Gian Ấm Cúng: Biến ngôi nhà của bạn thành một nơi thoải mái và ấm áp. Hãy bổ sung ánh sáng dịu nhẹ, chăn đệm thoải mái và các yếu tố tạo cảm giác ấm áp, thư giãn.

"Nhà không phải là một nơi... nó là cảm giác." - Cecelia Ahern.


 • Thực Hành Chăm Sóc Bản Thân: Dành thời gian cho các hoạt động nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn, có thể là tắm nước nóng, đi dạo, hoặc thiền định.

"Chăm sóc bản thân không phải là sự xa xỉ, nó là sự tự bảo vệ." - Audre Lorde.

 • Kết Nối với Người Thân và Bạn Bè: Trong thời đại số, mối liên kết thực sự là vô giá. Hãy trò chuyện từ trái tim, nấu ăn cùng nhau, hoặc đơn giản chỉ là chia sẻ sự yên lặng.

"Những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống là những người chúng ta yêu thương, những nơi chúng ta đã đến, và những kỷ niệm chúng ta đã tạo ra trên con đường này." - Không rõ tác giả.


Bài Tập Hygge Hàng Ngày

 • Nghi Lễ Trà/Cà Phê Tỉnh Thức: Bắt đầu ngày mới với nghi lễ thưởng thức đồ uống một cách tỉnh thức. Hãy thưởng thức hương vị, sự ấm áp và vị của chúng, cho phép bạn hoàn toàn hiện diện trong giây phút đó.

 • Nhật Ký Biết Ơn: Mỗi tối, ghi lại ba điều đã mang lại niềm vui hoặc sự thoải mái cho bạn. Việc này giúp nuôi dưỡng tâm trạng Hygge bằng cách tập trung vào những điểm tích cực của cuộc sống.

 • Hòa Mình Với Thiên Nhiên: Dành thời gian ở ngoài trời. Dù là đi dạo trong công viên hay chăm sóc cây cảnh, hãy kết nối với thế giới tự nhiên để tìm thấy sự bình yên và giản đơn.


Đọc Thêm và Học Hỏi

 • Khám phá "The Little Book of Hygge" của Meik Wiking để hiểu sâu hơn.

 • Ghé thăm hyggehouse.com để tìm hiểu kỹ hơn về lối sống Hygge.


Suy Ngẫm và Hành Động

Hãy tự hỏi về cuộc sống của bạn: Bạn có thường xuyên dừng lại để trân trọng những niềm vui giản đơn? Bạn có thể thay đổi gì để đưa không khí Hygge vào cuộc sống hàng ngày của mình? Hãy nhớ, Hygge là việc tạo ra một thiên đường trong trái tim và ngôi nhà của bạn. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, nhưng hãy bắt đầu ngay hôm nay. Bắt đầu thực hành cuộc sống Hygge và khám phá niềm vui sâu sắc trong những điều giản đơn của cuộc sống.


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com11 views

コメント


bottom of page