top of page

ACTIVISM AND COMMUNITY INVOLVEMENT: MAKING A DIFFERENCE LOCALLY AND GLOBALLY

- Vui lòng xem tiếng Việt bên dưới -


The Power of Collective Action

In a world facing numerous environmental and social challenges, the role of activism and community involvement cannot be overstated. Margaret Mead famously said, "Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world; indeed, it is the only thing that ever has." This sentiment captures the essence of grassroots activism – small actions can lead to significant changes.


Youth Activism: Leading the Charge for Change

Young activists have been at the forefront of environmental and social movements, proving that age is just a number when it comes to making a difference. Their stories inspire and show that, as Greta Thunberg asserts, "No one is too small to make a difference."


Getting Involved in Community Projects

 • Volunteering: Engage with local organizations and initiatives that align with your values.

 • Starting a Project: Identify a need in your community and mobilize resources and people to address it.

 • Educational Outreach: Share knowledge and raise awareness about important causes in schools and neighborhoods.

Making a Difference at Both Local and Global Levels

Activism is not limited by geographical boundaries. With technology, one can contribute to global causes while acting locally. As Nelson Mandela reminded us, "It always seems impossible until it is done."


Engage and Reflect

 • What issues are you passionate about, and how can you contribute to these causes?

 • Consider joining or starting a community group focused on an issue you care about.

 • Think about ways to incorporate activism into your daily life, such as conscious consumerism or digital advocacy.

 • Expand your understanding with books like 'This Is an Uprising' by Mark and Paul Engler or documentaries about social movements.

Reflect on the impact you can have through activism and community involvement. Each effort, no matter how small, contributes to a larger wave of change.


/


HOẠT ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ THAM GIA CỘNG ĐỒNG: TẠO SỰ KHÁC BIỆT Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ TOÀN CẦU


Sức Mạnh Của Hành Động Tập Thể

Trong một thế giới đối mặt với nhiều thách thức môi trường và xã hội, vai trò của hoạt động chính trị và sự tham gia của cộng đồng là không thể phủ nhận. Margaret Mead nổi tiếng đã nói, "Đừng bao giờ nghi ngờ rằng một nhóm nhỏ những công dân suy nghĩ và cam kết có thể thay đổi thế giới; thực sự, đó là điều duy nhất từng làm." Quan điểm này nắm bắt bản chất của hoạt động chính trị cơ sở - những hành động nhỏ có thể dẫn đến những thay đổi lớn.


Hoạt Động Vì Môi Trường Của Giới Trẻ: Dẫn Dắt Sự Thay Đổi

Các nhà hoạt động trẻ đã ở tuyến đầu của các phong trào môi trường và xã hội, chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số khi nói đến việc tạo ra sự khác biệt. Câu chuyện của họ truyền cảm hứng và cho thấy rằng, như Greta Thunberg khẳng định, "Không ai là quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt."


Tham Gia vào Các Dự Án Cộng Đồng

 • Tình Nguyện: Tham gia với các tổ chức và sáng kiến địa phương phù hợp với giá trị của bạn.

 • Khởi Xướng Dự Án: Xác định một nhu cầu trong cộng đồng của bạn và huy động nguồn lực và con người để giải quyết nó.

 • Phổ Cập Giáo Dục: Chia sẻ kiến thức và nâng cao nhận thức về các vấn đề quan trọng trong trường học và khu dân cư.

Tạo Sự Khác Biệt Ở Cả Cấp Địa Phương Và Toàn Cầu

Hoạt động chính trị không bị giới hạn bởi ranh giới địa lý. Với công nghệ, bạn có thể đóng góp vào các nguyên nhân toàn cầu trong khi hành động ở cấp địa phương. Như Nelson Mandela nhắc nhở chúng ta, "Nó luôn có vẻ không thể cho đến khi nó được thực hiện."


Lại Đây Suy Ngẫm

 • Bạn đam mê vấn đề nào và bạn có thể đóng góp như thế nào cho những nguyên nhân này?

 • Xem xét tham gia hoặc bắt đầu một nhóm cộng đồng tập trung vào vấn đề bạn quan tâm.

 • Suy nghĩ về cách tích hợp hoạt động chính trị vào cuộc sống hàng ngày của bạn, như tiêu dùng có ý thức hoặc vận động kỹ thuật số.

 • Mở rộng hiểu biết của bạn với các sách như 'This Is an Uprising' của Mark và Paul Engler hoặc các bộ phim tài liệu về các phong trào xã hội.

Suy ngẫm về tác động bạn có thể có thông qua hoạt động vì môi trường và sự tham gia cộng đồng. Mỗi nỗ lực, dù nhỏ, đều góp phần vào một làn sóng thay đổi lớn hơn.


Quyên Nguyễn

Founder & Owner, Laiday Refill

info@laidayrefill.com1 view
bottom of page