top of page

Join Us

IMG_8744.jpg

OH HELLO!  

 

If you are seeking career opportunities about green - minimal - sustainable living styles, or if you like our missions and looking forward to joining our team to contribute, you can join us! We will respond to you within 48 hours. We are also open for Internships (6 months long - Fulltime).   

Lai Dai is opening vacancies in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Please fill out the form here.

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” 

- Confucius 

/

LẠI ĐÂY XIN CHÀO BẠN!

 

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm liên quan đến lối sống xanh - tối giản - bền vững, hoặc bạn yêu thích và ủng hộ các giá trị của Lại Đây, mong muốn gia nhập team Lại Đây để đóng góp thêm, bạn có thể gửi đơn ứng tuyển về Lại Đây nhé! 

 

Lại Đây đang mở các vị trí tuyển dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bạn vui lòng điền theo form tại đây.

 

Chúng mình sẽ cân nhắc và sau 48 giờ sẽ phản hồi bạn nhé. Chúng mình cũng nhận các vị trí Thực tập (6 tháng - Fulltime).
 

“Hãy chọn một công việc bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong suốt phần đời còn lại.”

- Confucius

bottom of page