Join Us

IMG_8744.jpg

OH HELLO!  

 

If you are seeking career opportunities about green - minimal - sustainable living styles, or if you like our missions and looking forward to joining our team to contribute, please email your CV and your career interest to hr@laidayrefill.com We will respond to you within 48 hours. We are also open for Internships (4-6 months long).   

 

Here below are opening positions we are hiring in Ho Chi Minh City,  Vietnam: 

 

“Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” 

Confucius 

/

LẠI ĐÂY XIN CHÀO BẠN!

 

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm liên quan đến lối sống xanh - tối giản - bền vững, hoặc bạn yêu thích và ủng hộ các giá trị của Lại Đây, mong muốn gia nhập team Lại Đây để đóng góp thêm, bạn có thể gửi đơn ứng tuyển về Lại Đây nhé! 

 

Lại Đây đang mở các vị trí tuyển dụng sau tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam:

 

Bạn vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển đến email hr@laidayrefill.com và cho chúng mình 48 giờ để phản hồi bạn nhé. Chúng mình cũng nhận các vị trí Thực tập (thời gian 4-6 tháng).


 

“Hãy chọn một công việc bạn yêu thích, và bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong suốt phần đời còn lại.”

- Confucius