top of page

June - World Oceans Day
6 tháng 6 - Ngày Đại Dương Thế Giới


A healthy ocean is necessary for all life on earth. Did you know that the ocean produces at least 50% of the planet’s oxygen? And that it has absorbed around a third of the CO₂ that human activities have produced since the Industrial Revolution? Next to forests, the ocean is therefore another important natural carbon sink. However, as the levels of CO₂ in the atmosphere continue to increase, the amount of carbon that the ocean dissolves becomes larger, which makes seawater more acidic. This affects the biodiversity and productivity of ocean ecosystems alongside other issues like oil spills or overfishing. On 8 June, World Oceans Day raises global awareness of the importance of our ocean and reminds us that we need to protect our marine ecosystem.
/
Ngày Đại dương thế giới được tôn vinh vào ngày 8/6 hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cho công dân trên toàn cầu về vai trò cực kỳ quan trọng của biển và đại dương trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhắc nhở và cổ vũ các hành vi “vì sự bền vững của hệ sinh thái biển”. Bạn có biết rằng đại dương không những sản xuất ít nhất 50% lượng oxy của hành tinh mà còn có thể hấp thụ khoảng ⅓ lượng CO₂ mà các hoạt động của con người tạo ra kể từ cuộc Cách mạng Công nghiệp? Do đó, bên cạnh rừng, đại dương là một bể chứa carbon tự nhiên quan trọng khác. Tuy nhiên, khi mức CO₂ trong khí quyển tiếp tục tăng lên, lượng carbon mà đại dương hòa tan trở nên lớn hơn, khiến nước biển có tính axit hơn. Điều này cùng với các vấn đề khác như tràn dầu hoặc đánh bắt quá mức ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và năng suất của các hệ sinh thái trong đại dương.

bottom of page