top of page

June - World Environment Day
5 tháng 6 - Ngày Môi trường thế giới

World Environment Day on 5 June is the United Nation’s flagship day for promoting environmental awareness. Last year’s World Environment Day kicked off the UN Decade on Ecosystem Restoration, which focuses on reviving billions of hectares, from forests to farmlands, mountains and seas to help restore the climate. To achieve this, concerted global efforts are needed, which is why World Environment Day calls upon individuals, companies, governments, farmers and manufacturers, as well as educational institutions to be a part of this day and the mission it represents.
/
Ngày Môi trường thế giới được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn nhằm nâng cao nhận thức và khuyến khích các hành động vì môi trường trên toàn thế giới. Chủ đề của ngày Môi trường thế giới năm 2021 là “Phục hồi hệ sinh thái” nhằm tập hợp sự đoàn kết của các cá nhân, công ty, chính phủ, nông dân và nhà sản xuất, cũng như các tổ chức giáo dục cùng thực hiện sứ mệnh phục hồi khí hậu bằng cách hồi sinh hàng tỷ héc ta đất, từ đất rừng đến đất nông nghiệp, đồi núi và biển. Đây cũng là sự kiện khởi động cho Thập kỷ Liên hợp quốc về phục hồi hệ sinh thái (2021-2030).

bottom of page