top of page

July - International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem
26 tháng 7 - Ngày Quốc Tế Bảo Tồn Hệ Sinh Thái Rừng Ngập Mặn

Mangroves protect coastlines from erosion, they regulate flooding and buffer storms, provide nursery habitats for fish and can store large amounts of carbon dioxide. However, despite the many advantages that healthy mangrove ecosystems bring to coastal communities and the world as a whole, more than two thirds of mangroves has been lost or degraded. This is why UNESCO has designated 26 July as the International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem to raise awareness of the importance of mangroves as a unique, special and vulnerable ecosystem.
/
Rừng ngập mặn không những bảo vệ bờ biển khỏi bị xói mòn, điều tiết lũ lụt và đệm bão, cung cấp môi trường sống cho cá, mà còn có thể lưu trữ một lượng lớn carbon dioxide. Tuy nhiên, bất chấp nhiều lợi thế mà chúng mang lại cho cộng đồng ven biển nói riêng và toàn thế giới nói chung, hơn 2/3 diện tích rừng ngập mặn đã bị mất hoặc đang trên đà suy thoái. Đây là lý do tại sao UNESCO đã chỉ định ngày 26 tháng 7 là Ngày Quốc tế Bảo tồn Hệ sinh thái Rừng ngập mặn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của một hệ sinh thái độc đáo, đặc biệt và dễ bị tổn thương.

bottom of page