top of page

December - INTERNATIONAL MOUNTAIN DAY
11 tháng 12 - Ngày Núi Quốc Tế

11 December is International Mountain Day. Mountains are not only important recreational areas that offer spectacular views, they also host around half of the world’s biodiversity hotspots. Moreover, they provide freshwater to a large part of the world’s population. However, as glaciers continue to melt at an unprecedented rate, which is for example clearly visible in Switzerland, the country where Climeworks has its headquarters, freshwater supply comes under pressure. Raising awareness for the importance of mountains and the need for sustainable mountain tourism is what International Mountain Day is all about.
/
Những ngọn núi không chỉ là những khu vực giải trí quan trọng mang lại quang cảnh hùng vĩ, mà còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học, cung cấp nguồn nước sạch cho phần lớn dân số thế giới. Tuy nhiên, các con sông băng tiếp tục tan chảy với tốc độ chưa từng thấy, ví dụ điển hình ở Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở chính của Climeworks, đã và đang đặt áp lực lên các nguồn nguồn cung cấp nước ngọt. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của núi cũng như sự cần thiết của du lịch bền vững nơi miền núi là mục tiêu của Ngày Quốc tế về Núi 11/12 hàng năm.

bottom of page