top of page

CHƯƠNG TRÌNH CÙNG LẠI ĐÂY HỖ TRỢ NHÀ NÔNG GIẢI CỨU NÔNG SẢN VÀ GIẢM LÃNG PHÍ THỰC PHẨM

Đây là Chương trình hỗ trợ cộng đồng mà Lại Đây chúng mình đồng cảm cùng các anh chị - cô chú nông dân trồng xoài tại vùng Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai khi không thể xuất khẩu xoài như hàng năm do ảnh hưởng kẹt biên với nước bạn. Món gì cũng có tuổi, xoài đến tuổi thì cần thu hái, nhưng năm nay thương lái lặn mất tăm. Người thiệt thòi nhất vẫn là nhà nông, bỏ ra bao công sức - chi phí chăm bẵm vườn rẫy, tưởng là được mùa thì lại rơi vào tình cảnh bế tắc “được mùa mà không ai mua". Lại Đây chúng mình góp sức chương trình giải cứu Xoài này tới khi hết xoài… bắt đầu bằng xoài của vườn nhà anh Phương chị Tuyết vì là vườn đầu tiên trong vùng cần thu hái. Trong vùng này, có 400-500 ha trồng xoài với nhiều loại khác nhau, tức là hàng trăm tấn xoài cần một lối ra, cần bạn thưởng thức, để không rụng lãng phí.

Chúng mình đã cùng nhau đạt được gì?

Trong vòng 18 ngày từ 10.01.2022 - 27.01.2022, 990 người bạn chúng mình cùng nhau tiêu thụ 7.569 quả xoài, tương đương với 8 tấn xoài Đài Loan xanh, tương đương với 35% số xoài trong vườn nhà anh Phương chị Tuyết đến tuổi thu hái.

Trong đó, chúng mình đã phải huỷ đi 272 quả xoài, tức 3.7% lượng xoài quá chín, hư dập trong quá trình vận chuyển, lưu trữ

CẢM ƠN BẠN THẬT NHIỀU ĐÃ TIẾP SỨC NHÀ NÔNG!


/


LAIDAY COMMUNITY SUPPORT TO LOCAL FARMERS & REDUCE FOOD LOSS

This is a community support program that Lai Day we sympathize with farmers in Ma Da, Vinh Cuu, and Dong Nai when they cannot export mangoes like every year due to the impact of covid 19. Everything has an age, when the mango comes of age, it needs to be harvested, but this year, the merchant didn't buy it. The most disadvantaged person is still the farmer, who spends a lot of effort - the cost of taking care of the fields, thinking that the crop is good, then falls into a deadlock situation of "good season but no one buys".Lai Day is starts with the mangoes of Phuong and Tuyet's family because it is the first garden in the area to be harvested. In this area, there are 400-500 hectares of mango plantations with many different varieties. Hundreds of tons of mango need a way out, need you to enjoy, so as not to fall to waste.

How has it been?

Within 18 days 10.01.2022 - 27.01.2022, 990 of us together consumed 7.569 mangoes,

equivalent to 8 tons of green Taiwan mangoes, equivalent to 35% of mangoes ready to harvest at PiTi farm.

We have lost 269 mangoes, or 3.7% of the amount due to damages during transport or storage.

Thank You So Much For Having Supported Local Farmers.!!

351 views

Comments


bottom of page